Blå Kors

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no og www.tidgiver.no

Vi har ledige stillinger som Sykepleiere, Vernepleiere, Miljøterapeuter og Kjøkkenleder

Blå Kors skal fra 1. juni 2017 drifte to nyetablerte boligtiltak for særlig vanskeligstilte personer på oppdrag for Bergen kommune.

Det ene boligtiltaket skal tilby heldøgns omsorgsinstitusjon for bostedsløse personer med ruslidelser. Her skal det gis helse- og omsorgstjenester for inntil 13 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Det vil være tilsynslege tilknyttet omsorgsinstitusjonen.

Det andre boligtiltaket skal tilby døgnbemannet midlertidig botilbud for bostedsløse personer med ruslidelser. Her skal det gis helse- og omsorgstjenester for inntil 10 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Bemanningen fordeles på begge boligtiltakene, med hovedvekt på heldøgns omsorgsinstitusjon. Boligtilbudene skal sikre at helse- og omsorgsbehovene til den enkelte tjenestemottaker skal ivaretas på en god måte. Det er krav om rusfrihet i begge boligtilbudene. Tjenestemottaker skal oppleve at han mottar helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, tilpasset individuelle behov.

Blå Kors driver flere boligtiltak og bosentra i landet. Nå etablerer vi to nye boligtiltak lokalisert i Kalfarveien 102 i Bergen. Det vil her bli et tett samarbeid med kommunen om bosetting for enkeltindivider. Virksomhetsleder er tilsatt.

Vi søker nå følgende stillinger besatt:

  • Sykepleier 100 %

  • Sykepleier 77,46 %

  • Sykepleier/Vernepleier/Miljøterapeut 66,90 %

  • Miljøterapeut 98,59 %

  • Miljøterapeut/miljøarbeider 14,08 – 17,61 % – 5 stillinger helg

  • Kjøkkenleder 100 % (kun dagstilling)

Samtlige stillinger, med unntak av kjøkkenleder, er i todelt turnus med arbeidshelg hver 3. uke.

Den som tilsettes må i tillegg til etterspurt grunnutdanning ha kunnskap om og erfaring med relasjonsbygging, rehabilitering og forebyggende arbeid innen rusfeltet. For sykepleiere og vernepleiere er det ønskelig med tilleggsutdanning innen rusfeltet. Personlig egnethet vektlegges.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Helene Nilsen tlf. 994 79 040 eller på mail helene.nilsen@blakors.no.

Søknadsfrist: 10. mai 2017

Søknader som sendes utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.