Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsstillinger 100 % vikariat på Rød skole Kråkerøy

Arbeidssted

Rød skole er en barneskole med 275 elever jevnt fordelt på 7. trinn. Skolen ligger sentralt til på Kråkerøy med kort avstand til Fredrikstad sentrum og med nærhet til skog og skjærgård.

Skolen er organisert i klassetrinn på ca. 40 elever. Elevene på trinnet er delt i to læringsgrupper. Pedagogene er kontaktlærere for rundt 20 elever, og de har kontaktlæreransvar for elever i begge læringsgruppene og lærerne har undervisning i begge gruppene med fordelt fagansvar. 

Parallelt med de sentrale og vedtatte utviklingsområdene i Fredrikstad kommune, - lesing, regning og klasseledelse, fokuserer vi på områder som forskningen sier har stor innvirkning på elevenes læringsresultater.

Ansatte ved Rød skole er godt motivert for og jobber målbevisst med å forbedre egen undervisningspraksis, elevenes læringsresultater og læringsmiljø.

Ved skolen er det et hyggelig arbeidsmiljø med positive og engasjerte kolleger.

Skolens visjon: Rød skole - et godt sted å lære - et godt sted å være

Stillingsbeskrivelse

Rød skole Kråkerøy har to ledige 100 % undervisningsstillinger for resten av skoleåret 2017-2018. Tilsetting fra 01.11.17 eller etter avtale.

Stillingens hovedoppgaver

Undervisning i hovedsak på 3., 4. og 5. trinn. De to vikariatene skal samlet sett dekke fagene norsk, engelsk og matematikk.

Kvalifikasjonskrav

Godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Du fremstår som tydelig og trygg og evner å bygge gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer
  • Du har en tydelig struktur i undervisningsforløpet
  • Du formulerer tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø 
  • Du gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger til elevene, både faglig og sosialt
  • Du reflekterer over din praksis og inviterer andre inn i refleksjonen og er åpen og mottakelig for ny kunnskap og innsikt

Personlige egenskaper

-Du er opptatt av å skape gode relasjoner, du har stor arbeidskapasitet, er systematisk, samarbeidsorientert og selvstendig
-Du har godt humør og er glad i å omgås andre

Lønnsopplysninger

Som et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt m/tilleggsutdanning med begynnerlønn over tariff. For øvrig gjelder tarifflønn. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess via kommunens hjemmeside: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/om-kommunen/ledige-stillinger/. Dersom du har spørsmål 
vedrørende innloggingen, kan du henvende deg til Miriam Lie, 69361293 - mirlie@fredrikstad.kommune.no.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.