Narvik kommune

Sykepleier, 2 x 100 % fast stilling

I bofellesskapet Villa Solborg har enhet FABU (Funksjonshemmede og avlastning barn og unge) i Narvik kommune ledig 100 % fast stilling for autorisert sykepleier.


Søknadsfrist: 28. januar 2017

Narvik kommune har ca. 18800 innbyggere. Kommunen er et kommunikasjonsknutepunkt mellom jernbane, europaveier, båt og fly. Narvik er en skoleby og et handelssenter. Et næringsliv i vekst bidrar til at det råder optimisme i kommunen. Vi har fantastiske muligheter for et allsidig friluftsliv sommer som vinter, et rikt og variert kulturliv preger Narvik og regionen.
Velkommen som søker!

Bofellesskapet Villa Solborg stod ferdig renovert i 2014 og ligger sentralt i Narvik med utsikt over by og fjord. I bygget er det tilrettelagt med velferdsteknologi. Som første tjenestested i Narvik kommune er Mobil omsorg tatt i bruk. Det legges vekt på at ansatte på Villa Solborg er fleksible slik at kompetanse og ressurser kommer alle brukerne til gode.

Villa Solborg driftes av 2 enheter. I underetasjen og 4. etasje er det 3 leiligheter og 4 hybler i bofellesskap for yngre personer med nevrologiske sykdommer og 4 hybler for yngre personer med funksjonshemming. Disse ligger administrativt under FABU (enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge).

I 1. etasje har Oscarsborg Aktivitetssenter for yngre personer med demens sine lokaler samt at etasjen har en avdeling med 5 boenheter for yngre personer med demens. I 2. etasje er det 7 hybler og i 3. etasje er det 8 hybler for bofellesskap. Disse ligger administrativt under OBS (Enhet Oscarsborg bo- og servicesenter).

Til bofellesskapet Villa Solborg søker enhet FABU nå

Sykepleier,  100 % fast stilling

Hovedarbeidsoppgaver er å sikre at pleie og omsorgstjenesten fyller de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunenes bestemmelser. Sykepleierens hovedmålsetning er å gi bruker den helsefremmende, rehabiliterende og orbyggende pleie og omsorg som er nødvendig.
Sykepleier har ansvar for at tiltak gjennomføres i samsvar med enkeltvedtak og skal ivareta at brukerdokumentasjon utføres forskriftsmessig i Profil og  IPLOS. Sykepleier skal delta aktivt i HMS-arbeid, opplæring og pålagt møtevirksomhet, og skal ivareta opplæring og veiledningsansvar overfor brukere, pårørende, studenter og elever.
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen, hvor internt, eksternt og tverrfaglig samarbeid vektlegges.
 

Utdanning og kvalifikasjoner som kreves for stillingen:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Kunnskap om lovverk og avtaleverk som gjelder for tjenesten
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • God kompetanse innenfor bruk av IT-verktøy

Ønskelige kvalifikasjoner er:

 • Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
 • Erfaring fra arbeid med eldre
 • Erfaring med å arbeide i andre sine hjem

Det er utarbeidet kravspesifikasjon for stillingen, hvor vi legger vekt på søkers personlige egenskaper. Vi søker en selvstendig og resultatorientert sykepleier som er beslutningsdyktig, engasjert, initiativrik og har gode samarbeidsevner.

Lønnsvilkår: Stillingen lønnes etter gjeldende regulativ og lokal avtale.

 Narvik kommune kan tilby:

 • Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
 • Spennende arbeid i nyopprettet bofellesskap/ny avdeling 
 • Gode kollegaer og godt miljø
 • Nyrenovert bygg som driftes i et samarbeid mellom Boligbyggelaget og Narvik kommune

Arbeidstid: 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, 2 referanser bes oppgitt i søknaden.

Merk: Ved tilbud om ansettelse må søker fremlegge gyldig politiattest, jf.  Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. (Gjelder for alle innen omsorg fra 1. januar 2017.)

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å henvendelse til enhetsleder Gunn Binde Andersen, tlf. 769 13 089  / 948 35 437, epost: gunn.binde.andersen@narvik.kommune.no eller avdelingsykepleier Ann Irene Nikolaisen 911 08 478, epost: ann.iren.nikolaisen@narvik.kommune.no

Narvik kommune ønsker at du benytter elektronisk søknadsskjema som du finner ved å trykke "Send søknad" nederst på siden.

Referansenummer som skal oppgis i søknaden: Arkivsaknummer 16/7010.

Merk: Ved tilbud om ansettelse må søker fremlegge gyldig politiattest, jf.  Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

Narvik kommune har 6 måneders prøvetid.

Søknadsfrist: 28. januar 2017.          

Narvik kommune gjør oppmerksom på at det utarbeides offentlig søkerliste etter søknadsfristens utløp. Søkere som ønsker sin søknad unndratt offentlighet bes opplyse om dette og grunngi det særskilt. Søkeren vil bli kontaktet dersom kommunen ikke finner tilstrekkelig grunnlag for å unndra søknaden offentlighet. Det vises til Offentlighetslovens § 25.

Narvik kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysingen. 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.