Norad

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk.

Rådgiver/seniorrådgiver innen global helse

Vil du være med å redusere globale helseulikheter?

 
Vil du arbeide i et av de fremste fagmiljøene innenfor global helse i Norge, og bidra til at FNs bærekraftsmål nås innen 2030? Seksjon for helse i Norad har en sentral rolle i gjennomføringen av norske prioriteringer innen global helse. Dette omfatter regjeringens innsats for kvinner, barn og unges helse, inkludert tilgang til livreddende vaksiner og legemidler, fremme av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, bekjempelse av infeksjonssykdommer, og utvikling av nye satsinger for internasjonal folkehelse og global helsesikkerhet. Norad har forvaltningsansvar for store norske bistandsmidler til global helse, inkludert støtten til vaksinealliansen GAVI, det globale fond og Global Financing Facility. Resultatstyring og -rapportering er en integrert del av vårt arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Analytisk og strategisk arbeid med regjeringens satsing innen global helse
 • Faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og utenriksstasjoner
 • Faglig oppfølging og vurdering av utviklingsprogrammer, herunder saksbehandling og forvaltning av tilskuddsmidler
 • Styrearbeid, faglig samarbeid og nettverksbygging med internasjonale partnere
 • Kommunikasjonsrettede oppgaver som taleskriving, referater/rapporter og gjennomføring av møteplasser i Norge og internasjonalt
 • Reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan pålegges

Kvalifikasjoner

 • Relevant, fullført høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Utviklingsfaglig kompetanse og erfaring innen prioriterte områder for global helse, gjerne knyttet til tilgang til essensielle legemidler og helsetjenester i utviklingsland, helsesikkerhet eller andre relevante problemstillinger innen global helse
 • Erfaring fra internasjonale organisasjoner og prosesser innen global helse, særlig i utviklingsland, vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring fra privat sektor er av interesse.
 • Erfaring med utredninger og strategiarbeid er et fortrinn
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Fransk er en fordel

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med evne og vilje til å ta ansvar og initiativ
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel, med god gjennomføringskraft
 • Systematisk og analytisk, med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å formidle tydelig og effektivt i nasjonale og internasjonale miljø, samt kunne bygge gode relasjoner og representere norske myndigheter i ulike fora
 • Trives med både faglige og administrative oppgaver

Vi tilbyr

 • Mulighet til å arbeide på et høyt internasjonalt nivå med en av hovedsatsningene innenfor norsk utviklingssamarbeid
 • Interessante og varierte oppgaver i et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og IA-bedrift
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for gunstig boligfinansiering gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Tilsettingen er midlertidig i to år. Stillingene lønnes i stillingskode 1434 rådgiver lønnstrinn 50-65 (kr 421 100 - 548 700), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 59-76 (kr 490 600 - 679 700). Innplassering skjer med bakgrunn i en vurdering av søkers kompetanse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju, bes ta med originaldokumentene.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til underdirektør Lene Lothe på telefon 23 98 02 78 eller 99 79 60 77, avdelingsdirektør Paul Fife, 91 55 89 99 rådgiver ved Personalseksjonen Lene Tjøtta 23 98 02 91 eller 41 12 68 35

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.