Norad

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk.

Rådgiver/seniorrådgiver ved Seksjon for ren energi

Vil du være med å nå bærekraftsmålene?

Den internasjonale utviklingsagendaen har i stadig større grad tatt inn over seg koblingen mellom tilgang på globale fellesgoder og økonomisk utvikling. Spørsmål knyttet til klima, energi og miljø er avgjørende for et lands utviklingsperspektiver. Avdeling for Klima, Energi, Miljø og Forskning  (KEMF) er ansvarlig for å kvalitetssikre og gi råd innenfor disse sektorene, spesielt til UD og utenriksstasjonene.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og forvaltning av tilskuddsmidler
 • Faglig oppfølging av utviklingsprogrammer
 • Faglig rådgivning til departement og ambassader
 • Representere Norad i ulike relevante fora i Norge og internasjonalt
 • Reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan pålegges

Kvalifikasjoner:

 • Fullført høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Forståelse for forholdet mellom energipolitikk og utviklingspolitikk
 • Arbeidserfaring fra energisektoren
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk muntlig og skriftlige er en forutsetning.  Det er en fordel med kjennskap til andre relevante språk, som spansk og fransk
 • Det er en fordel med arbeidserfaring innen tilskuddsforvaltning

Personlige egenskaper:

 • Trives med både faglige og administrative oppgaver
 • Resultatorientert med stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe under press
 • Selvstendig og omgjengelig med gode evner til å jobbe i team
 • God til å formidle budskap og representere Norad i eksterne miljø, både nasjonalt og internasjonalt

Hos oss får du:

 • bidra til det overordnede målet om bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom
 • mulighet til å arbeide med utfordrende oppgaver innen et politisk prioritert område
 • bli en del av et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • muligheter til varierte arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • internasjonalt nettverk innen fagområdet
 • jobbe i en IA- organisasjon

Tilsettingene er midlertidig med varighet til 31. august 2019, og lønnes i stillingskode 1434 rådgiver lønnstrinn 50 - 65 (kr 432 700 - 563 500), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn  60 - 80 (kr 512 700 - 785 000). Innplassering skjer med bakgrunn i en vurdering av søkers kompetanse.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til underdirektør Ørnulf Strøm på telefon 23 98 01 57, avdelingsdirektør Tale Kvalvaag på telefon 23 98 03 57, eller seniorrådgiver ved Personalseksjonen Kjell Arne Klingen på telefon 23 98 02 54.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju, bes ta med originaldokumentene.

Kontaktinfo:

Kjell Arne Klingen, Seniorrådgiver Personalseksjonen, tlf: (+47) 239 80 254

Tale Kvalvaag, Avdelingsdirektør ved Avdeling for klima, energi, miljø og forskning, tlf: (+47) 239 80 357

Ørnulf Strøm, Underdirektør ved Seksjon for ren energi, tlf: (+47) 239 80 357

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.