Norad

Vil du arbeide med læring og oppfølging av resultater i bistanden?

Norad skal etablere et team i Avdeling for metode og resultater som skal bidra til mer effektiv avslutning av bistandsavtaler. Arbeidet skal sørge for en mer systematisert bruk og tilgjengeliggjøring av resultatene fra avtalene, som skal bidra til organisatorisk læring. Dette krever en koordinert innsats på tvers av forvaltende enheter som Norad, Utenriksdepartementet og ambassadene. Teamet vil bidra til en mer systematisk oversikt over resultater som blant annet brukes som innspill til stortingsmeldinger, handlingsplaner, resultatrapporter og strategier.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Arbeid knyttet til avslutning av bistandsavtaler. Herunder avslutte oppgaver i vårt saksbehandlingssystem ved å rådgi, veilede og bistå ansvarlig saksbehandler i UD, ambassadene og Norad
 • Bidra til videreutvikling av systemer og rutiner for avslutning av avtaler i avslutningsfasen, og øvrig metodearbeid i Norad.
 • Etablere og gjennomføre systematisk tilgjengeliggjøring av erfaring og resultater fra de avsluttete avtalene – på sikt i form av sammenstilling og analyse av materialet.
 • Dialog med samarbeidspartnere for innhenting av informasjon
 • Gjennomføre vurderinger av sluttrapporter, herunder regnskaps- og revisjonsrapporter samt rapportering på resultater
 • Sammenstille rapporter og rapportere til overordnet ledelse

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Lang arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskrav.
 • Må ha bred forvaltningsfaglig erfaring, fortrinnsvis fra bistandsprosjekter
 • Resultatfaglig kompetanse f.eks fra resultatmåling og evaluering tillegges særlig vekt for én av stillingene
 • Økonomifaglig kompetanse er en fordel
 • Bør ha erfaring fra prosjektstyring, arbeid med sammenstilling, systematisering ol. eller andre relevante metodekunnskaper
 • Det er ønskelig med kompetanse innen erfaringsoverføring og formidling av resultater
 • God formidlingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

For å lykkes i stillingen bør du

 • trives med administrative oppgaver
 • være grundig, strukturert og analytisk
 • trives med nytenkning og forbedringsarbeid
 • være løsningsorientert, samarbeidsvillig og serviceinnstilt

Hos oss får du:

 • arbeide med engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • bidra til videreutvikling av et fagfelt i fokus
 • stor kontaktflate internt i organisasjonen og mot Utenriksdepartementet og ambassadene
 • IA-fordeler
 • gode pensjonsordninger og mulighet for gunstig lån i Statens pensjonskasse

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo.  Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk.

Stillingen er midlertidig tom 31.desember 2019 og blir lønnet i stillingskode rådgiver 1434, kr 437 000 – 569 000 (tilsvarende ca lønnstrinn 50-65 )seniorrådgiver 1364 kr 518 000 - 790 000 ( tilsvarende ca lønnstrinn 60-80). Innplassering skjer på bakgrunn av søkers kompetanse og erfaring.

Norad er opptatt av mangfold med tanke på kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk og nasjonal bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester kan vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju bes ta med originaldokumentene.

Kontaktinfo
Underdirektør,
Jorun Nossum +47 997 96 077, Jorun.Sigrid.Nossum@norad.no eller Seniorrådgiver,  Kjell Arne Klingen 23 98 02 54.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.