REHABILITERINGSSENTERET AIR AS

Rehabiliteringssenteret AiR er ein landsdekkande ideell institusjon i spesialisthelsetenesta. Hovudfokuset er døgnbasert arbeidsretta rehabilitering. Senteret ligg 800 m.o.h. i Rauland i Telemark, omgjeven av fantastisk natur som nyttast både i rehabiliteringsprosessen og av våre tilsette i fritida. Me har ca. 65 årsverk og 80 tilsette. AiR-klinikk er CARF-akkreditert, noko som bidreg til at rehabiliteringstenestene er målbare, forsvarlege og av god fagleg kvalitet. Me delar lokale og organisasjon med Nasjonalt Kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering med ansvar for å forske på beste praksis innanfor fagfeltet.

Arbeidskonsulent

Me søkjer etter Arbeidskonsulent 100% vikariat for perioden 3. august til 31. desember 2020, men med moglegheit for forlenging

Vår profesjon:

AiR-klinikk skal med tverrfagleg kompetanse bidra til at pasientar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får auka livskvalitet og arbeidsdeltaking gjennom individuell rettleiing og gruppeundervisning.

· AiR-klinikk har fire team som består av psykolog/samtaleterapeut, lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog. Kvart team har ansvar for opptil 17 deltakarar.

· Klinikken har og eit kartlegging- og vurderingsteam beståande av lege, arbeidskonsulent, samtaleterapeut og fysioterapeut.

Me ser etter desse kvalifikasjonane:

· Kompetanse innan pedagogikk/sosialfagleg/helsefagleg retning på bachelor nivå

· Ynskeleg med erfaring frå arbeidsretta rehabilitering eller liknande

· God kommunikasjons- og samarbeidsevne som kan bidra til eit utviklande fagmiljø

· Blikk for tverrfaglege funksjonsvurderingar, deltaking i tverrfagleg teamarbeid

· Gjennomføre undervising og bidra i deltakararens gruppeprosessar

· God skriftleg framstillingsevne

· Personlege eigenskapar blir vektlagt

Arbeidsoppgåver:

· Ha kontakt med NAV, arbeidsgjevarar og/eller andre involverte

· Arbeid med epikrise for deltakarar

· Særfagleg oppfylging ved behov

· Individuell rettleiing

· Undervising av deltakarar i grupper

· Gjennomføring av kartleggings -- og vurderingssamtaler

· Vera primærkontakt med ansvar for generell rettleiing

Me tilbyr:

· Høve til fagleg utvikling internt i organisasjonen og gjennom kurs o.l.

· Høve til å bidra til eit utviklande fagmiljø innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering

· Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00-15.30

· Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår

· Hjelp til å skaffe møblert bustad

Søknadsfrist snarast- me tek søkarar inn til intervju fortløpande og avsluttar prosessen når me har funne den rette.

For meir informasjon, kontakt:

klinikkleiar Matias I.S.W. Nielsen, tlf. 35 06 28 00, e-post: matias.i.s.w.nielsen@air.no eller

ass. klinikkleiar, Siri Mørch på tlf. +47 474 63 408 / siri.morch@air.no

Søk på nettsida vår: https://rehabilitering.no/ledigestillingar/

Mer informasjon om stillingen
Stillingstittel
Arbeidskonsulent
Sted
Haddlandsvegen 20, 3864 RAULAND
Ansettelsesform
Vikariat
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
1
Oppstart
Etter avtale
For ytterligere opplysninger kontakt
Leiar klinikk
Matias Nielsen
35062800

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.