Bærum kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 
Se også vår facebookside

Kirkeforvalter/daglig leder - Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkelig fellesråd i Bærum søker to nye kirkeforvaltere. En kirkeforvalter har hver ansvar for to av våre menigheter. Forvalteren er administrativ leder av menighetenes arbeid og stabene. Forvalter har kirkevergen som sin leder og inngår i kirkevergens ledergruppe. 

Som leder av stabene, er man også linjeleder for diakoner, kateketer, ungdomsarbeidere, organister, administrative tilsatte og kirketjenere. Menighetenes prester inngår i staben og er i tett samarbeid med øvrige ansatte. Forvalteren samarbeider tett med to menighetsråd og har ansvar for å følge opp vedtak fattet av menighetsråd, kirkelig fellesråd og kirkevergen. I menighetene finnes også et bredt spekter av frivillige medarbeidere som stabene samarbeider nært med. 

Vi søker en raus, tydelig og trygg leder som er god til å bygge relasjoner til ansatte så vel som til frivillige medarbeidere. Lederstillingen krever både gode egenskaper som teamarbeider og at man er selvstendig og selvgående.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og ressursstyring i henhold til virksomhetsplaner og strategier
 • Personalledelse, HMS-arbeid og oppfølging av ansatte
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Saksbehandling for råd, utvalg og kirkeverge
 • Ansvar for utarbeidelse av menighetens virksomhetsplan og årsberetning i samråd med menighetsrådene
 • Oppfølging av bygningsmasse og kontorforhold

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, gjerne med administrasjons- og ledelsesfag i fagkretsen
 • Kirkefaglig utdanning og yrkeserfaring fra menighetsstab kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har erfaring med å lede kvalifiserte fagfolk med sterk yrkesidentitet så vel som frivillige med stort engasjement.
 • Du har erfaring fra budsjettering og økonomistyring
 • Du håndterer digitale arbeidsverktøy og gjerne sosiale medier.

Personlige egenskaper

 • Du er trygg i lederrollen og trives med å motivere og utvikle dine medarbeidere
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, har god gjennomføringsevne og klarer å prioritere når oppgavene blir mange
 • Du har gode samarbeidsevner og du evner å se muligheter og finne nye løsninger
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og stor grad av selvstendighet.
 • Hyggelige, entusiastiske og innsatsvillige kolleger.
 • Støtteapparat: Økonomi- og regnskapsavdeling, personalsjef, IKT-støtte, byggforvalter og Kirketorget (Bærumsmenighetenes fellesadministrasjon).

  Annet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.
 • Du må regne med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht avtale.
 • Du er medlem av Den norske kirke, og du identifiserer deg med den virksomheten kirken står for.

Kontaktinfo:
Astrid Holmsen Krogh, Kirkeverge, tlf 996 93 553
Kristin Anskau, Assisterende kirkeverge, tlf  982 67 801

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.