Blå Kors Malvik

Blå Kors barnevern Malvik ligger i Malvik kommune. Vi har 4 barnevernsinstitusjoner. Målgruppa er ungdom som er plassert etter barnevernloven §§ 3-2, 4-1, 5-1, §§ 6-1, 6-2 og 4-4. Ungdommene er fra 13-19 år. Barneverninstitusjonene er en del av Blå Kors Norge.

Vi har også ulike boliger både i Malvik, Stjørdal, Trondheim og Meråker som egner seg godt til avlastning og barneboliger. Vi er fleksible og tilbyr avlastning og barneboliger etter behov i samråd med aktuell familie og kommune, og vi kan ta oppdrag fra både barnevern og helsesektor. Tjenesten ytes til foresatte og barn og unge som har vedtak på tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, eller hjelpetiltak jf. barnevernsloven.

Les vår personvernerklæring.

Avdelingsleder - 100% engasjement

Stillingens formål og ansvarsområder 

 • Sikre at avdelingen har forsvarlig drift.  
 • Oppfylle krav stilt i gjeldende lover og forskrifter.  
 • Lede avdelingen i tråd med den faglige kvalitet Blå kors barnevern Malvik til enhver tid forplikter seg til å levere.  
 • Rapportere til leder, som gis anledning til å påvirke utviklingen av avdelingene.  
 • Bidra til utvikling av fag og kvalitet i organisasjonen.  
 • Ha kontakt med oppdragsgiver, tilsynsmyndigheter, pårørende og samarbeidsparter på en måte som er forenelig med den faglige plattform og de etiske retningslinjer som til enhver tid gjelder.   
 • Sikre at hver enkelt plassering er ivaretatt i henhold til fag, rutiner, gjeldende lovverk og økonomiske betingelser.  
 • Benytte og oppdatere seg kontinuerlig i Blå kors barnevern Malvik sine systemer som HRM og ressursstyring.  
 • Være seg bevisst sin rolle som leder og ivareta lojalitetsplikten til leder og Blå kors barnevern Malvik.  
 • Lede i tråd med ledelsesstrategi og ledelsesretning i Blå kors barnevern Malvik.  
 • Gjennom delegering utnytte tilgjengelige personalressurser.   

 

Plass i organisasjonen  

 • Nærmeste overordnede er leder. 
 • Stillingen inngår i «lederteam» sammen med leder. Være leders nærmeste medarbeider og støttespiller     

 

Kompetansekrav 

 • Minimum 3-årig relevant høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag.  
 • Bred arbeidserfaring innenfor institusjonsarbeid med barn og unge med store sammensatte utfordringer.  
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykososialt arbeid med unge, miljøterapi, psykisk helse og voldsproblematikk, kognitiv atferdsterapi eller sosial læringsteori.  
 • Kjennskap til kap. 10 bvl., kartleggingsverktøy og motivasjonssystemer  
 • Ønskelig med lederutdanning 
 • Relevant arbeidserfaring  
 • Personlig egnethet  
 • Kjennskap til turnus og arbeidstidsplanlegging 
 • God økonomisk forståelse 
 • Gode it-kunnskaper 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk 
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt 

   

Det er også ønskelig at du har:  

 • Veilederkompetanse 
 • Erfaring fra miljøterapeutisk jobbing. 
 • Erfaring som mellomleder  
 • Erfaring med tverrfaglig samhandling 

 

Personlige egenskaper 

 • Ha evne til å ta ansvar, og være fleksibel, selvstendig og trygg i voksenrollen. 
 • Kunne ivareta ungdommen og deres behov og samtidig opprettholde god struktur og faglig perspektiv. 
 • Ha gode evner til å bygge relasjon. 
 • Like å være aktiv i samhandling med ungdom, og ha aktivitetskompetanse. 
 • Være imøtekommende, ha en positiv holdning, ha evne til å stå i situasjon og tåle tilbakemeldinger. 
 • Ha evne til å ta imot veiledning og gjøre nytte av den. 
 • Du kan kvalitetssikre andres faglige arbeid, og veilede og støtte når det trengs. 
 • Du møter ungdommene med åpenhet, lydhørhet, respekt, og evner å etablere relasjoner. 
 • Du tar HMS på alvor gjennom daglige risikovurderinger, oppfølging av tiltak og registrering av avvik. 
 • Du kan bryte ned kompleks atferd til observerbare enheter, analysere disse, og lage og følge opp intervensjoner på bakgrunn av analysene. 

 

Fellesbestemmelser for alle ansatte 

BKM eies av Blå Kors og drives på kristent grunnlag. Alle ansatte forplikter seg til å være lojale til Blå Kors verdigrunnlag og statutter. 

Ansettelsen skjer for øvrig på vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk og bestemmelser i hovedavtale/tariffavtale mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene. 

Enhver ansatt skal være med å hjelpe den enkelte slik at de kan oppnå større livsdyktighet på det arbeidsmessige, følelsesmessige og/eller karaktermessige plan, jfr. Blå Kors overordnede målsetting. For institusjonens daglige, faglige arbeid med barn skal BKM målsetting og fagideologi være styrende. 

Stillingen medfører taushetsplikt om foreldre, barna og deres familieforhold. Taushetsplikten gjelder for stillingen i henhold til forvaltningslovens § 13A - F, Straffelovens § 21 og aktuelle særlover. Taushetserklæring skal undertegnes. 

Enhver ansatt kan pålegges oppgaver av praktisk art som ikke er nevnt i stillingsbeskrivelsen når dette er hensiktsmessig eller nødvendig for driften (f.eks. matlaging, renhold, inn- og utflytting, hagearbeid, snømåking, forefallende arbeid etc.). 

Enhver ansatt må bidra til gode kommunikasjonsformer i forhold til andre ansatte og samarbeidspartnere for øvrig. 

Enhver ansatt er forpliktet til å holde seg faglig oppdatert med utviklingen innen sitt arbeidsområde, og delta i relevante kurs og opplæring i nødvendig utstrekning etter innhentet godkjennelse fra leder. 
 
Vi tilbyr 

 • Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring
 • Pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Variert, spennende og tverrfaglig fagmiljø. Vi er en faggruppe med mye erfaring og et godt arbeidsmiljø
 • Gode kollegaer, godt arbeidsmiljø og en spennende arbeidsplass

 
Opplysninger til deg som søker 

Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 12-11, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden. 

 
Kontaktinformasjon 

Leder: Stian Gullaseter , tlf. 919 23 644. E-Post: stian.gullaseter@blakors.no 

Søknad sendes via søkeknappen. Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert. Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju.

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/sokerlistefaq.html