Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Bufetat Telemark og Vestfold ungdomshjem har administrasjonssted i Tønsberg. Enheten består av 3 institusjonsavdelinger med 16 heldøgnsplasser og 45 ansatte. I tillegg består enheten av 23 familiehjem. Målgruppa er ungdom mellom 13 og 18 år som er plassert etter Lov om barneverntjenester. Enheten legger vekt på samarbeid med og involvering av ungdommen og deres familier.

Miljøterapeut/miljøarbeider

Jobbnorge ID: 176362

Om stillingen

Telemark og Vestfold Ungdomshjem avd. Miljøheimen trenger spesialutdannede miljøterapeuter/ miljøterapeuter/ miljøarbeidere som kan jobbe i turnus for ansatte som er på ferie, i tillegg til tilkallingsvakter. Som tilkallingsvakt kan du bli tilkalt på dag, kveld og natt ved sykdom eller annet fravær. Vi ber om at det opplyses i søknaden om aktuell tidsperiode man kan jobbe.

Miljøheimen

På Miljøheimen er vi nå inne i en spennende periode med implementering av Omsorgs- og endringsmodellen. Dette innebærer et standardisert forløp i omsorgsinstitusjonene. I 2019 gjennomgår alle faste ansatte et utdanningsløp i Dialektisk atferdsterapi(DBT) som vil være bærende prinsipper for vårt metodiske arbeid. Sammen med vår traumebevisste tilnærming og forståelsesramme ønsker vi å legge til rette for at ungdommene på en mer effektiv måte kan tilegne seg hensiktsmessige ferdigheter og strategier for å mestre eget liv. Gjennom manualstyrte grupper vil vi jobbe sammen med ungdommene med emosjonsregulering gjennom mindfulness(oppmerksomt nærvær), trening av mellommenneskelige ferdigheter og forståelse for hva som ligger bak uhensiktsmessig utrykk og atferd.

Traumebevisst omsorg(TBO) som forståelsesramme er forankret i hvordan vi møter ungdommene på Miljøheimen. Kunnskap om de sammensatte vanskene man ser hos barn og unge utsatt for kompleks traumatisering og om traumebevisst omsorg er vesentlig i målgruppen vi jobber med. Vårt menneskesyn kommer til syne ved at: Vi tror på at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle. Vår oppgave blir å tåle den enkeltes atferds uttrykk, romme det enkelte individet og bidra til deres vekst igjennom positiv endring og utvikling. Vi møter mennesker der de er. Vi har et grunnleggende positivt menneskesyn. Vi har tro på at hvert enkelt menneske er unikt og må møtes ut fra sine egne behov. Vi har tro på at mennesker først og fremst er ekspert på seg selv og har iboende ressurser som kan føre til positiv endring. Vi tror på at mennesker utvikler seg i samspill med sine omgivelser. Vi tror på at mennesker må være deltagere i eget liv.

Arbeidsoppgaver

 • Lojalitet til avdelingens tilnærming, metode og prinsipper
 • Utredning og kartleggingsarbeid med standardiserte verktøy
 • Utøve god omsorg og grensesetting ut fra et traumebevisst perspektiv
 • Deltakelse i faglig arbeid og utvikling
 • Sette seg inn i og holde seg oppdatert på målsettinger, tiltak, planer og rutiner
 • Familie og nettverksarbeid
 • Deltagelse i ferdighetsgrupper
 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Praktisk arbeid i avdelingen

Kvalifikasjonskrav

Krav til miljøterapeut er minimum 3-årig relevant høgskoleutdanning. Barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, lærer med spesialpedagogikk. Andre med annen relevant høgskoleutdanning kan også søke. Det er ønskelig med relevant videreutdanning. Studenter til ovennevnte spesifiserte utdanninger kan bli vurdert til midlertidige stillinger, i påvente av fullført studieløp. Kravet om utdanning kan fravikes for søkere med særlig relevante andre kvalifikasjoner. Erfaring innen institusjonsarbeid med ungdom eller annet relevant helse- eller sosialfaglig arbeid. Førekort klasse B. Erfaring i bruk av dataverktøy.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig, målrettet og løsningsfokusert
 • God evne til å kommunisere både med ungdom og voksne
 • Evne til å motivere medarbeidere og ungdommer
 • Være i stand til å ta i mot veiledning
 • Være i stand til å håndtere situasjoner med stress

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alt. 5 -11, p.t. kr. 456 400 - 563 700 pr. år (ltr. 51-63), kode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 5 -11, p.t. kr. 386 200 - 523 200 pr. år (ltr. 40-59) eller kode 1486 miljøarbeider, lønnsramme 4, alt. 5 - 11, p.t. kr. 323 200 - 420 700 pr.år (ltr. 25-46).
 • Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingen er for tiden lagt til Telemark og Vestfold ungdomssenter, avd. Miljøheimen.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Ved ansettelser internt vil det kunne bli ledig andre miljøterapeut stillinger.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. På grunn av personalsammensetningen oppfordres menn til å søke.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Hjørdis R. Saupstad, mobil: 466 18 245 eller epost: hjordisr.saupstad@bufetat.no

Miljøterapeut/Stedfortreder Tom Erik Homme, mobil: 466 18 251 eller epost: tom-erik.homme@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Mer informasjon om stillingen
Sted
Haugetuft 16, 3890 VINJE
Ansettelsesform
Annet
Heltid/deltid
Deltid
Antall stillinger
5

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.