Prøvetiden

Sørge for at alt det praktiske er forberedt til første dag på jobb. Da viser man at arbeidsgiver er opptatt av effektivitet og struktur og er klar til å sette i gang oppstartsprosessen:

 • organisasjon og kollegaer bør være vel forberedt
 • arbeidsplass og utstyr bør stå klart ved første arbeidsdag
 • øvrige ansatte bør være informert om tiltredelsestidspunkt
 • arbeidsgiver kan med fordel utpeke en "fadder"
 • viktig at arbeidsgiver sørger for rask og god opplæring

Når arbeidsgiver skal ansette en ny person vil det være viktig at den som ansettes har nødvendig faglig dyktighet og pålitelighet. Formålet med prøvetiden er derfor å etablere en begrenset tidsperiode etter ansettelsen, hvor arbeidsgiver gis mulighet til å vurdere ovennevnte forhold. Dersom det viser seg at den ansatte ikke innehar disse egenskapene, vil arbeidsgiver kunne gå til oppsigelse uten at det alminnelige kravet til saklighet i arbeidsmiljøloven (aml) § 15-7 kommer til anvendelse. Aml § 15-6 inneholder ingen bestemmelse om hvilke plikter arbeidsgiver har til å følge opp den enkelte ansatte under den avtalte prøvetiden. Arbeidsgivers oppfølgning av den nyansatte vil imidlertid alltid være et viktig moment ved vurderingen av om en oppsigelse iht § 15-6 er å anse som gyldig eller ikke.

Det kan være fornuftig å utarbeide en opplæringsplan der oppgaver presiseres, rapporteringslinjer konkretiseres og møtepunkter for oppfølgningssamtaler er klart definert.Formålet med en konsekvent opplæringsplan er å sørge for at arbeidsgiver får et godt og konkret grunnlag underveis for eventuelt å ta tak i forhold som ikke er tilfredsstillende.For at prøveperioden skal bli mest mulig reell, er det en forutsetning at den nyansatte gis mulighet til å prøve seg frem, bli kjent med sine nye arbeidsoppgaver og bli kjent med de krav som stilles.

Arbeidsgiver vil gjennom ansettelsesprosessen mer eller mindre presist ha gitt informasjon til den ansatte om hva som forventes og kreves, og hvordan ting fungerer på arbeidsplassen. Det er imidlertid ikke alltid at det som formidles i forkant av en ansettelse er tilstrekkelig tydelig. Arbeidsgiver vil ha sin formening om krav og forventninger, og disse må formidles til den ansatte også løpende på en tilstrekkelig klar måte.

Oppfølgning av den nyansatte er viktig for at han/hun skal kunne utvikle seg i takt med virksomhetens ønsker. Ved å gi løpende konkrete tilbakemeldinger vil arbeidsgiver kunne styre den ansatte i positiv retning, samt sørge for at partene har samme oppfatning av kravene til stillingen. Hvis slik tilbakemelding derimot ikke gis, vil arbeidsgiver risikere at den nyansatte aldri blir klar over at arbeidsutførelsen har vært mangelfull i arbeidsgiverens øyne.Likeledes vil åpenhet for tilbakemeldinger fra arbeidstaker gjøre det enklere for arbeidsgiver å gjøre nødvendige og akseptable tilpasninger i forhold til arbeidstakers behov. Arbeidsgivers oppfølgning er viktig både i forhold til kvaliteten på det daglige arbeidet og i forhold til den nyansattes trivsel og engasjement.

Det er også nødvendig å understreke viktigheten av at arbeidsgiver sørger for å dokumentere oppfølgningen som finner sted gjennom møtereferater, e-post, informasjonsskriv etc. Dersom det skulle vise seg at den nyansatte ikke oppfyller de krav som arbeidsgiver med rette kan stille, vil det være arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppfølgning har funnet sted.

Bruker du et profesjonelt rekrutteringsselskap for ansettelsen vil disse følge kandidaten aktivt gjennom sluttfasene og frem til fast ansettelse:

 • følger opp den ansatte i venteperioden (overgangsfasen)
 • følger den nyansatte over i den nye stillingen (tiltredelse)
 • følger den nyansatte over fra prøvetid til fast ansettelse (evaluering prøvetid)

NYTTIGE LINKER:

STIKKORD:

Viktige element oppstart/prøvetid:
 • alt praktisk skal være klart før oppstart
 • informer alle internt om nyansettelsen
 • ha en konkret opplæringsplan klar
 • vær tydelig på opplæringsmålene
 • vær tydelig på arbeidsgiver forventningene
 • ha jevnlig statusmøter med den nyansatte
 • dokumenter skriftlig fortløpende status