Ecura Helse og Omsorg AS

Ecura Helse og Omsorg leverer helse- og omsorgstenester til private og offentlege kundar. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkjing byggjer vi Noregs leiande helse- og omsorgsselskap.  Ecura Helse og Omsorg er Noregs leiande aktør innan privatfinansiert rusbehandling, vi er ein stor tilbydar av heildøgns bu- og omsorgstenester for personar med samansette utfordringar og/eller autismespekterforstyrrelsar og vi er ein godkjent BPA-leverandør (Brukarstyrt Personlig Assistent) i ei rekkje kommunar.  I tillegg tilbyr vi vikar- og bemanningsløysingar av helsefagpersonell i hele Noreg samt rådgjevingstenester og kompetansehevande kurs innan helsefag. 
Totalt sysselset vi omlag 600 personar og har verksemder mange stadar i landet.​

Avdelingsleiar i Ecura Helse

Til eit av våre individretta bu- og omsorgstiltak i Sogndalsregionen treng vi avdelingsleiar i 100% stilling.


Arbeids- og ansvarsoppgåver:

  • Drift av tiltak
  • Personalleiing og rettleiing
  • Samarbeid med ulike samarbeidspartnarar: pårørande, oppdragsgivar, arbeidsgivar og andre deler av hjelpeapparatet
  • Oppfølging av det miljøterapeutiske arbeidet


Kvalifikasjonar:

  • Høgskuleutdanning som vernepleiar eller sjukepleiarrelevant erfaring, innan helse og sosialfeltet, psykiatri og psykisk utviklingshemma eller pedagogikk
  • Leiarerfaring
  • God skriftleg framstillingsevne, datakunnskapar
  • Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt
  • Krav om godkjent politiattest samt førarkort for bil ved tilsetting

Tilsett vil bli løna etter avtale.

SØKNADSFRIST 4. MAI 2018

Søknad og CV sendast elektronisk via "Send søknad" knapp nederst på siden

Ved spørsmål kring stillinga kontakt regionleiar Rune Helle på 48114269

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.