Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura Bo og Habilitering  AS. Avdeling Hafslotun.

Ecura Bo og Habilitering AS er en del av Ecura- konsernet, som fra starten i 2016 har etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer vi tjenester innen bo og habiliteringstjenester, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning. Totalt sysselsetter Ecura ca. 1300 personer og har virksomheter i store deler av landet. 

 

Me søker etter miljøterapeutar i faste stillinger (100%) til tiltak i Øvre Årdal og Hafslotun

Som miljøterapeut vil du arbeida i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av målretta miljøterapeutisk arbeid i tråd med gjeldande lovverk. Oppgåvene dine vil vera tett knytt opp mot teamet for å bidra til at brukarane opplev ein heilskapleg og føresjåeleg kvardag med trygge rammer.  Med veiledning frå Fagkonsulent i fagteamet.

Me søker deg med rett innstilling og haldningar til det viktige arbeidet som skal gjerast. Me kan tilby ein variert arbeidskvardag med stort fokus på kvalitet i arbeidet, godt arbeidsmiljø med ulike kollegaer i ulike aldrar, og eit sterkt tverrfagleg samarbeid.

Kvalifikasjonane dine:

 • VSjukepleier eller Vernepleiar.
 • Personar med anna 3-årig helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning vert også oppmoda om å søka.
 • Vidareutdanning innan psykisk helsevern, miljøterapi eller liknande er eit føremonn.
 • Kompetanse og/eller erfaring frå miljøterapeutisk arbeid.
 • Kunnskap om og erfaring med relevant regelverk; HOL Kap9, TPHV, PBRL 4a og liknande.
 • Erfaring frå arbeid med menneske i krevjande fasar i livet.
 • Komplementære ferdigheiter innan friluftsliv, idrett, musikk, handverk etc.
 • Førarkort klasse B.


Eigenskapane dine:

 • Fagleg engasjert, med gode evner til å integrere daglegdagse gjeremål i miljøbehandlinga.
 • Ansvarsbevisst.
 • Kreativ og endringsorientert, samt lojal mot planar.
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik og søkjer å finna gode løysingar saman med det tverrfaglege arbeidsmiljøet.
 • Fleksibel og godt humør.
 • Personleg eigenheit vil bli tillagd avgjerande vekt.
 • Av oppdraga si art oppfordrast menn til å søke.

 Me tilbyr:

 • 100% faste stillingar (miljøterapeutar i medlevarturnus)
 • Veileding frå Fagkonsulent i tett samarbeid med Spesialisthelsetjeneste
 • Eigne opplærings- og rettleiingsprogram.
 • Arbeidsmiljø med engasjerte kollegaar.
 • Medlevarturnus
 • Konkurransedyktige vilkår.
 • Gode mogelegheiter for personleg utvikling.

Me krev godkjend politiattest i henhold til gjeldande lovverk. Dei som vert tilsett må etterleva Ecura sine verdigrunnlag i arbeidet og har eit sterkt ynskje om å utgjera ein skilnad for arbeidsgjevarar, tenestemottakarar og deira pårørande.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.