Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura vart etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrive føretak. Me leverer helse- og omsorgstenester til private og offentlege kundar. Ecura er ein av Noreg sine leiande aktørar innan privatfinansiert rusbehandling og me er ein godkjend leverandør i ei rekkje kommunar av BPA. I tillegg tilbyr me heimesjukepleie, stasjonær sjukepleie, heimehjelp og vikar- og bemanningsløysingar av helsefagpersonell i heile Noreg. Totalt sysselset me kring 1100 personar og har verksemder i store deler av landet.

Ecura Bo og Habilitering er stor tilbydar av heildøgns bu- og omsorgstenester for personar med psykiske lidingar, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrringar samt rådgjevingstenester og kompetansehevande kurs innan helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenking byggjer me Noreg sitt leiande helse- og omsorgsselskap.

Vi søker sjukepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar til medleverturnus i Indre Sogn

Ecura Bo og Habilitering, Region Vest, opplev no stor vekst og ynskjer å auke tal sjukepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar med utdanning som støttar krav i KOHL kapittel 9.

Region Vest har tenestestader i Sogndal kommune, Aurland kommune og Årdal kommune, og ein større tenestelokasjon på Hafslo.

 

Kvalifikasjonane dine:

 • Sjukepleiar eller vernepleiar
 • Vidareutdanning innan psykisk helsevern, miljøterapi eller liknande er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Kompetanse eller erfaring frå miljøterapeutisk arbeid vert vektlagd, men er ikkje påkravd
 • Kunnskap og kompetanse og/eller erfaring med relevant regelverk; HOL kap9 og liknande
 • Komplementære ferdigheiter innan aktivisering og trening kan vektleggjast
 • Kompetanse innan teikn til tale kan være eit føretrinn
 • Førarkort klasse B.

Eigenskapane dine:

 • Fagleg engasjert
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til å integrere praktiske gjeremål i miljøterapeutisk samanheng
 • Ansvarsbevisst
 • Klarar å stå i tidvis krevjande situasjonar og har et ynskje om å yte forskjell for tenestemottakarar, deira pårørande og våre kollegaar
 • Gode samarbeidsevner i team, og kreativitet til å bidra i utforminga av det daglege tenestetilbodet
 • Personleg eigenheit vert vektlagt tungt
 • Menn vert også oppfordra til å søke

Me tilbyr:

 • Medlevarturnus
 • Faste 100% stillingar, oppstart etter avtale
 • Vikariat av ulik lengd i stillingar frå 78% til 100%
 • Tilkallingsvikaravtalar
 • Eit breitt tverrfagleg kompetansemiljø, som er utprega løysingsorientert og handlekraftig
 • Godt arbeidsmiljø med fagleg dyktige og engasjerte kollegaar i eit selskap i utvikling, vekst og endring
 • Eigne opplærings- og rettleiingsprogram
 • Gode mogelegheiter for personleg utvikling og forfremjing for engasjerte og dyktige fagpersonar

Me krev godkjend politiattest i henhold til gjeldande lovverk.

Våre kollegaar må dela Ecura sine verdigrunnlag og må ha eit sterkt ynskje om å utgjera ein skilnad for tenestemottakarar, pårørande, kollegaar og arbeidsgjevar.

 

Har du spørsmål til stillingane, kontakt

Fagleg leiar Bjarni Valsson, tlf. 950 41 638, e-post bjarni.valsson@ecura.no

Administrativ leiar Kristiane Seim, tlf. 928 08 256, e-post kristinane.seim@ecura.no