Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester.  Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura har pr. i dag over 2100 ansatte.

Ecura søker Bustadleiar til eit av våre tiltak i Aurland kommune

Bustadleiar er bindeleddet mellom avdelingsleiar og tilhøyrande personalgruppe. Bustadleiar står ansvarleg for den daglege driften av tiltaket og for at gjeldande rutiner og systemer blir fulgt opp. Stillingen passar for deg som ynskjer å ta steget vidare og utforske leiing i kombinasjon med nærleik til tjenestemottakar. Dersom du trivst med å utforske digitale systemer og evnar å tilegne deg ny kunnskap raskt, kan me tilby deg ein utfordrande og lærerik stilling hjå oss.

Bustadleiar

Kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning fra høgskule/universitet, fortrinnsvis vernepleiar/sjukepleiar
 • Andre utdanningar saman med relevant erfaring blir vurdert
 • Gode datakunnskapar

Arbeidsoppgaver:

 • Bustadleiar går 50% i medleverturnus og har 50% administrativ tid (fleksitid)
 • Tett samarbeid med avdelingsleiar, fagkonsulent og andre samarbeidsinstansar
 • En del av eit bustadleiar nettverk
 • Delegert personalansvar
 • Dagleg vedlikeholdsarbeid av turnus
 • Bemanning ved fravær
 • Bistå avdelingsleiar med HMS-arbeid og avvikshåndtering
 • Bidra til at avdelingen og virksomhetens resultatmål nås
 • Bidra med eigne erfaringar og kompetanse inn i tiltaket

Personlige egenskaper:

 • Ein god rollemodell for personalgruppa
 • God relasjonsbyggar- evna til å lytte, involvere og skape tillitt
 • Tydleg kommunikasjon
 • Evna til å inspirere og engasjere ansatte
 • Dyrkar teamet, men evnar også å arbeide sjølvstendig
 • Fleksibel og omstillingsdyktig

Vi kan tilby deg

 • Moglegheiten til å bli ein del av eit spennande selskap i vekst
 • Store moglegheiter for eigen utvikling
 • Gode pensjonsordningar
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Kontorstad vil vere i Aurland kommune

Bustadleiar må sjå og behandle mennesker med respekt og audmjukheit, men også vere tydeleg og rettferdig. Personlege eigenskapar blir lagt stor vekt på.

Menn vert oppfordra til å søke. 

Kandidatar intervjuast fortløpande.