Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.Ecura Bo og Habilitering søkjer ny fagkonsulent på Vestlandet.

Ynskjer du å jobbe med hovedfokus på fag og kvalitet i tenestene? Ecura Bo og Habilitering er på søken etter fleire dyktige ansatte. Me formidlar tenester retta mot personar med samansette behov og utfordrande åtferd. Ecura nyttar metodikk som i hovudsak er fundert på prinsipp frå målretta miljøarbeid og kunnskapsbaserte metodar, og som er individuelt tilpassa til behovet i det enkelte tilfelle. Vår arbeidsform baserar seg på grunnleggande omsorg, miljøarbeid og miljøbehandling.


Ecura har todelt leiing, som sidestiller drift og fag. Som fagkonsulent er du ein del av leiarteamet i regionen og du vil jobbe tett med avdelingsleiarane. Me stiller høge krav til kvalitet i tenestene våre. Som fagkonsulent i Ecura tilhøyrer du fagleiinga i regionen. Fagleiinga skal sikre at det er samsvar mellom planlagt tenestelevering og faktisk tenestelevering (behandlingsintegritet), samt at me etterlever kontraktar/vedtak (kontraktsintegritet). Fagkonsulent rapporterar til fagleiar i regionen. Som fagkonsulent i Ecura Bo og Habilitering blir du ein del av ei nasjonal fageining som består av rutinerte og anerkjente fagpersonar. Fagkonsulentar har eit spesielt ansvar for oppfølging av Ecura sitt eige fagsystem, for rettleiing av tenesteytarane og for å koordinere instansar som inngår i samarbeidet rundt kvar tenestemottakar.


Me søkjer deg som trivast med sjølvstendig arbeid og har stor grad av gjennomføringsevne, samtidig som du trivast med å rettleie fleire ulike personalgrupper i løpet av ein månad. Me håpar at nettopp du, som har faglege ambisjonar og likar å etablere/følge opp tiltak med høg fagleg standard, søker på stillinga som Fagkonsulent på Vestlandet. Det må reknast med noko reise. Arbeidsstaden vil vere Hafslo og Sogndalsområdet.

 

Me tilbyr:

 • Moglegheit til å vere med på å utvikle tenesteområdet saman med engasjerte fagpersonar og leiarar
 • Gode utviklingsmoglegheiter i form av regelmessig rettleiing og deltaking på kurs
 • 100% ordinær dagtid, med moglegheiter for fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Pensjon- og forsikringsordningar


Ansvarsområder:

 • Utføring og oppfølging av fagsystem og prosedyrar
 • Rettleiing og kompetansehevande tiltak for ansatte
 • Samarbeid med oppdragsgivarar, spesialisthelsetenester, nærpersonar og andre instansar
 • Følge opp vedtak, registrering og rapportering
 • Sikre høg grad av behandlings- og kontraktsintegritet

 
Kvalifikasjonar:

 • Bachelor i vernepleie. Andre helse- sosial- og/eller pedagogisk/psykologiske fag kan og vurderast.
 • Relevant mastergrad er ynskjeleg, men ikkje eit absolutt krav
 • God skriftleg og muntleg framstillingsevne

 
Me vektlegg følgande:

 • Kjennskap til atferdsanalytiske prinsipp og målretta miljøarbeid
 • Relevant master
 • Relevant vidareutdanning
 • Formal- eller realkompetanse i veiledning
 • Erfaring med utfordrande åtferd
 • Kjennskap til aktuelt lovverk
 • Førerkort klasse B og disponere eigen bil
 • Personlege kvalitetar

 
Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Kvalitetsleiar Bo og Habilitering - Harald Floberghagen

Harald.Floberghagen@Ecura.no

905 46 109

Søknadsfrist: Snarest.

Intervju gjennomførast fortløpande