Ecura Bo og Habilitering, region Vest

 

 

Ecura Bo og Habilitering Region Vest avd. Sogn har ynskje om å rekruttere dyktige og engasjerte mennesker

Ecura Bo og Habilitering Region Vest avd. Sogn har ynskje om å rekruttere dyktige og engasjerte mennesker til etablering av nyoppstarta 2:1 tiltak med våken nattevakt. Me tilbyr faste stillingar i 3-7-4-7 turnus.

Me skal oppretta eit robust og tverrfagleg team rundt ein tjenestemottakar, der me også har tett samarbeid med både spesialisthelsetjenesta lokalt og regionalt. Personlege eigenskapar vil bli særleg vektlagt. Tryggleik og struktur vil vere sentralt i arbeidskvardagen.

Me søker deg som er:

 • Engasjert
 • Interessert i personleg og fagleg utvikling
 • I stand til å gjennomføre strakstiltak
 • God på kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst og strukturert
 • Motivert til å jobbe i team


Personlege eigenskapar:

 • Godt humør
 • Fleksibel og stabil
 • Raus, kreativ og intiativrik


Me søker deg som er:

 • Sjukepleiar/vernepleiar
 • Andre helse-, pedagog- og sosialfagleg utdanningar.
 • Miljøassistent


Me tilbyr:

 • Fast 100% stilling i 3-7-4-7
 • Fast nattevaktstillingar på 76%
 • Fast nattevaktstilling tredje kvar helg
 • Eit breidt tverrfagleg kompetansemiljø, som er utpreget løysningsorientert og handlekraftig
 • Eigne opplærings- og veiledningsprogram
 • Lønn og tiltredelse etter avtale


Lokasjon: Luster kommune

Me krev godkjent politiattest i henhold til gjeldande lovverk og førarkort klasse B.

Våre kollegaer deler Ecuras verdigrunnlag og må ha eit sterkt ynskje om å utgjere ein forskjell.


Søknadsfrist: 5. desember

Om arbeidsgiveren

Ecura er eit resultat av fleire selskap som har slått seg saman for å bygge eit kvalitetsorientert norskeigd helse- og omsorgsselskap. Me er i sterk vekst og sysselset no ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomheitsområder. Våre tjenester omfattar heildøgns tjenester for personer med særlege omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukarstyrt personleg assistanse (BPA), heimetjenester, vikartjenester for helsepersonell, samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr me nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har verksemnder i heile landet.

I Ecura jobber me etter verdiane Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Me skal gi omsorg med respekt og verdigheit forankra i gode system. Derfor er me ISO sertifisert både innan miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge blei me også sertifisert for ISO 27001; informasjonstryggleik i 2020.


Har du spørsmål til stillingane, kontakt:

Øystein Haugen, avdelingsleiar, e-post: oystein.haugen@ecura.no, tlf: 924 17 263

Tove Ølnes, fagkonsulent, e-post: tove.olnes@ecura.no, tlf: 990 26 376

Linda Brusegard Bøe, avdelingsleiar, e-post: linda.brusegard@ecura.no, tlf 474 79 934