Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lærerstillinger ved Gudeberg barne- og ungdomsskole

Barn og unge er fremtiden - den skapes nå !

Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler. I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole, som organiserer voksenopplæring, tospråklig fagopplæring og opplæring etter introduksjonsloven. En av barne- og ungdomsskolene er en spesialskole som gir opplæringstilbud til elever med ulike og til dels sammensatte funksjonshemninger. Tilsvarende opplæringstilbud blir også gitt ved flere av barneskolene, bl.a. organisert som forsterkede avdelinger.

Mestring og lærelyst i Fredrikstadskolen

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer; faglig og sosialt.

De nærmeste årene vil fornyelse av Læreplan for Kunnskapsløftet stå sentralt. I Fredrikstadskolen er vi derfor spesielt opptatt av utviklingsområder knyttet til vurderingspraksis, dybdelæring, elevinvolvering og læringsmiljø.

Vi arbeider også med utvikling av rutiner og praksis for overgang barnehage/grunnskole og ungdomstrinn/videregående opplæring, samt arbeid mot mobbing, trakassering og utenforskap.

Vi som jobber i Fredrikstadskolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye! Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og gjennom tiltak i regi av skoleetaten.

Fra august 2018 vil det bli ledig to lærerstillinger ved Gudeberg skole. 

Gudeberg barne- og ungdomsskole

Gudeberg barne - og ungdomsskole søker to lærere i inntil 100% fast stilling fra 15.08.2018 eller etter avtale.

Gudeberg barne - og ungdomsskole er en kombinert barne - og ungdomsskole med 412 elever og 78 ansatte. Skolen er organisert i klassetrinn, med inntil tre læringsgrupper på hvert trinn. Pedagogene har undervisning i alle læringsgruppene. Ansatte ved Gudeberg skole er godt motivert for og jobber målbevisst med å forbedre egen undervisningspraksis, elevenes læringsresultater og læringsmiljø.

Gudeberg skole vil kommende skoleår arbeide systematisk med observasjon og kollegaveiledning. Ved skolen er det et hyggelig arbeidsmiljø med positive og engasjerte kolleger. Skolen ligger sentrumsnært på Østsiden av Glomma, med Gamlebyen i Fredrikstad som nærmeste nabo.

Stillingens hovedoppgaver:

Stilling 1: Kontaktlæreransvar og undervisning i hovedsak på 1.trinn. 
Stilling 2: Lærer med spes.ped og sos.ped kompetanse. Undervisning i hovedsak barnetrinn, kombinert med sosialpedagogisk arbeid og spesialundervisning, fortrinnsvis på barnetrinnet. Veiledning og støttefunksjon inn mot klassetrinn og veiledning av lærerteam/pedagogiske medarbeidere i forhold til sos.ped - spes.ped arbeid og inkludering. Inngå i skolens tverrfaglige og sosialpedagogiske team.

Vi ønsker lærere som:

- har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
- har god fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
- vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev 
- kan påta seg kontaktlærerfunksjonen 
- har fokus på klasseledelse og er gode på kommunikasjon
- bruker IKT som et naturlig verktøy i arbeidet med fagene
- er tydelige voksne, løsningsfokuserte og utviklingsorienterte
- er opptatt av at elever og foresatte er viktige ressurser i skolemiljøet 
- vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt 
- er fleksible og har gode samarbeidsevner
- har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte, uavhengig av etnisitet, kultur, religion, kjønn mv.

Kvalifikasjonskrav

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30/60 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på henholdsvis barne- og ungdomstrinnet, må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene.

Søkere bør ha minst to undervisningsfag i fagkretsen. Søkere som også har undervisningskompetanse i ett eller flere av basisfagene norsk, matematikk, engelsk, samt KRLE, samfunnsfag, praktisk -estetiske fag og spesialpedagogikk vil kunne bli prioritert ved ansettelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Fredrikstad kommune kan tilby

- elever som ønsker seg gode lærere
- engasjerte kollegaer med mye god kompetanse 
- skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Fredrikstadskolen 
- et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
- egne samlinger og veiledningsordning for nyutdannede lærere
- gode funksjonstillegg
- videreutdanning innenfor prioriterte områder, jf "Kompetanse for kvalitet" 

Lønnsopplysninger

Som et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt som har tilleggsutdanning over minste garantilønn etter Hovedtariffavtalen. 
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Ved søknad til undervisningsstillinger er det viktig å registrere inn alle undervisningsfag med studiepoeng
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.