Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder/rektor ved Borge skole

2.gangs utlysning

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som rektor ved Borge skole. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. august 2019 eller etter nærmere avtale.

Borge skole ligger ved Borge kirke 6 km fra Fredrikstad sentrum. Skolen med sin beliggenhet innerst i Thorsøkilen med nærhet til skog og mark, Vispen sjøsenter og turløyper har gode uteområder for varierte naturopplevelser.

Borge skole har i skoleåret 2018-19 totalt 163 elever og 45 ansatte.

Skolen består av tre tjenester: Skole med 149 elever, en alternativ avdeling for multifunksjonshemmede elever med 14 elever (M-klassen) og NATUR-SFO (skolefritidsordning) med 65 elever.

Skolens felles visjon er "Mestring for alle" med vekt på et inkluderende læringsmiljø.

Lederteamet består av rektor, undervisningsinspektør skole, undervisningsinspektør M-klassen og daglig leder SFO. Etatsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og 
samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse 
av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Vi som jobber i Fredrikstadskolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye!

 

Borge skole har og vil i tiden fremover ha spesielt fokus på disse områdene

 • Hele skolen har fokus på inkluderende skolemiljø med tilpasset opplæring. Skolen tar utgangspunkt i utdanningsdirektoratets strategi for arbeid med et trygt og godt skolemiljø. 
 • Regning i flere fag med vekt på grunnleggende ferdigheter. Skolen har tilrettelagt for lesing og skriving siden 2008. Er en lese- og skriveskole.
 • Fagfornyelsen. Skolen har startet arbeidet med "Overordnet verdier og prinsipper", tverrfaglige tema og kjerneelementer og deltar i høringsarbeid av nye fagplaner.
 • Skole, M-klassen og Natur-SFO deltar i internasjonale prosjekt. Skoleåret 2019-20 deltar skole, M-klasse og SFO i Erasmus+ prosjekt. 
 • Deltar i nettverk med skolene på Østsiden for utvikling av Fredrikstadskolen. Skolene i fellesskap har utviklet leseplan og regneplan. Arbeidet videreføres med jevnlige leder- og ressursnettverksmøter. 
 • M-klassen har spesielt fokus på Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK).
 • NATUR-SFO gir hovedsakelig tilbud til barn på 1.-4.trinn med base i skogen under visjonen: Sunne barn- sunn framtid. Barna er ute etter skoletid.

Mer informasjon om skolen finnes på www.fredrikstad.kommune.no. 

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Lederutviklingsprogram.

 

Vi ønsker at du

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet i 
 • miljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, humør og løsningsorientert.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål. 
 • Er opptatt av inkludering og ser skolens avdeling for multifunksjonshemmede elever (M-klassen) som en verdifull del av skolefellesskapet. 
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Liker å samarbeide og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

 

Vi krever at du har

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen, fortrinnsvis barnetrinnet. 
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorutdanning eller lignende. 
 • Undervisningserfaring fra grunnskole. 
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet.
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk. 
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid.
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig at den som tilsettes har spesialpedagogisk videreutdanning og/eller erfaring fra spesialpedagogisk arbeid.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en barneskole.

 

Lønnsopplysninger

Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr. 730.000 per år. Arbeidstakere tilsettes i 
Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. 
Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til 
forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no
under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth 
Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.