Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen

Barn og unge er fremtiden - den skapes nå!
Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler. I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole, som organiserer voksenopplæring, tospråklig fagopplæring og opplæring etter introduksjonsloven.

Mestring og lærelyst i Fredrikstadskolen
Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

De nærmeste årene vil fornyelse av Læreplan for Kunnskapsløftet stå sentralt. I Fredrikstadskolen er vi derfor spesielt opptatt av utviklingsområder knyttet til vurderingspraksis, dybdelæring, elevinvolvering og læringsmiljø.

Vi som jobber i Fredrikstadskolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye!

Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og gjennom tiltak i regi av skoleetaten.

Fra august 2019 vil det bli ledig et uspesifisert antall faste lærerstillinger og årsvikariater i våre barne- og ungdomsskoler:

Fredrikstad kommune kan tilby:

 • elever som ønsker seg gode lærere
 • engasjerte kollegaer med mye god kompetanse
 • skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Fredrikstadskolen
 • et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • egne samlinger og veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • gode funksjonstillegg
 • videreutdanning innenfor prioriterte områder, jf "Kompetanse for kvalitet"


Kvalifikasjonskrav:

 • Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14.
 • Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på barnetrinnet, må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene.
 • Søkere må til vanlig ha minst to undervisningsfag i fagkretsen. Søkere som også har undervisnings-kompetanse i ett eller flere av basisfagene norsk, matematikk, engelsk, samt KRLE, samfunnsfag, praktisk -estetiske fag og spesialpedagogikk vil kunne bli prioritert ved ansettelse.
 • Flere av ungdomsskolene har behov for lærere med undervisningskompetanse i spansk, tysk og fransk.
 • Flere av skolene ønsker å ansette lærere med spesialpedagogisk kompetanse for å ivareta spesialundervisning organisert innenfor skolens rammer, eventuelt kombinert med tiltak på alternative opplæringsarenaer.
 • Fredrikstadskolen har også behov for flere lærere med videreutdanning i andrespråkspedagogikk.
 • Søkere til stillinger på alternative opplæringsarenaer og forsterkede avdelinger må ha videreutdanning i spesialpedagogikk. Det er også ønskelig med kompetanse i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), autismespekterforstyrrelser, sosiale og emosjonelle vansker mv. Søkere må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling etter forskrift til opplæringsloven §14.
 • Søkere med barnehagelærerutdanning og som har videreutdanning i spesialpedagogikk, vil kunne bli vurdert for stillinger på alle trinn i alternative opplæringsarenaer/forsterket avdeling, dersom elevenes behov tilsier at en slik utdanning er ønskelig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.
 • Skoleetaten i Fredrikstad ønsker gjennom sine ansettelser å bidra til etnisk mangfold, likestilling og god kompetanse i virksomhetene.
 • Vi gjør oppmerksom på at barnehagelærere uten videreutdanning, og andre høyskolegrupper som barnevernspedagog, vernepleier og lignende ikke vil komme i betraktning for tilsetting i undervisningsstilling.

 

Vi ønsker lærere som:

 • har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
 • har god fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev
 • kan påta seg kontaktlærerfunksjonen
 • har fokus på læringsledelse og er gode på kommunikasjon
 • bruker IKT som et naturlig verktøy i arbeidet med fagene
 • er tydelige voksne, løsningsfokuserte og utviklingsorienterte
 • er opptatt av at elever og foresatte er viktige ressurser i skolemiljøet
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • er fleksible og har gode samarbeidsevner
 • har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte, uavhengig av etnisitet, kultur, religion, kjønn mv.


Lønnsopplysninger

Som et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt som har tilleggsutdanning over minste garantilønn etter Hovedtariffavtalen. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. I forbindelse med søknaden er det viktig å registrere inn alle undervisningsfag med studiepoeng.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67, mail jome@fredrikstad.kommune.no

Rektor er kontaktperson på den enkelte skole, og opplysninger om hver skole finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Du kan også sende epost til etatsjef skole Marit Mundahl mamund@fredrikstad.kommune.no. Oppgi hva henvendelsen gjelder og mobilnummer vi kan kontakte deg på.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknadsfrist 03.06.2019 

Kontaktperson

Marit Mundahl, etatsjef skole, mamund@fredrikstad.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.