Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder/rektor ved Manstad skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som rektor/virksomhetsleder ved Manstad skole. Dagens rektor går av med pensjon og stillingen er ledig for tiltredelse fra 1.mai 2020.

Manstad skole er en barneskole med 425 elever og 50 ansatte. SFO har 155 barn fra 1.-4.trinn. Skolen er beliggende i Onsøy ca. 15 km vest for Fredrikstad sentrum. Skolens opptaksområde favner bredt med kystområde, landsbygd og boligfeltområder, og ca. 1/3 av skolens elever har rett til skoleskyss.

Manstad skole er en PALS-skole som innebærer at skolen har et spesielt fokus på positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. PALS er skolens pedagogiske plattform, og støtter opp om skolens visjon om å være en trygg og positiv arena med læring i sentrum. Vi arbeider systematisk med å utvikle en skolehverdag preget av trygghet, forutsigbarhet, samarbeid og aktive barn. Vi jobber bevisst med å være en vi-skole. Dette forsterkes gjennom et godt hjem/skolesamarbeid med engasjerte foreldre som bryr seg om skolen, og godt samarbeid med lokalsamfunnsutvalg, Lervik IF, Manstad skolekorps og 4H.

Gjennom Onsøynettverket samarbeider skolen med de andre 5 skolene i Onsøy.

Manstad skole har tidligere deltatt i internasjonale prosjekter både gjennom programmene Comenius og Erasmus+.

Vårt fokus nå er fagfornyelsen, hvor tema våren 2020 er inkluderende læringsmiljø og tilpasset opplæring. Hele personalet er involvert og engasjert med i prosessen. Videre fremover vil vi ha spesiell oppmerksomhet rundt skolens vurderingspraksis, og forståelse av arbeidet med de tverrfaglige temaene i læreplanverket. Arbeidet med fagfornyelsen følges opp i samarbeid med øvrige skoler i Onsøy-nettverket, og støttes gjennom ledersamlinger og temasamlinger arrangert av skoleetaten.


Etatsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Mer informasjon om skolen finnes på https://www.fredrikstad.kommune.no/skoler/manstad-skole/

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Deltagelse i kommunens lederutvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP/SPK

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorutdanning eller lignende.
 • Undervisningserfaring fra grunnskole, fortrinnsvis barnetrinnet.
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk.
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeid som skoleleder
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en barneskole.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet i
 • miljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, godt humør og er løsningsorientert.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
 • Har et blikk for skolens rolle, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Har gode samarbeidsevner og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

Lønnsopplysninger
Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr. 801.000 per år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.
Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Offentlighet:
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.