Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lærerstillinger i Fredrikstadskolen (1. - 10.trinn)

Barn og unge er fremtiden- den skapes nå!

Fredrikstad kommune har 30 grunnskoler, fordelt på 20 barneskoler, 6 ungdomsskoler og 4 barne- og ungdomsskoler.
I tillegg kommer Fredrikstad Internasjonale skole, som organiserer voksenopplæring, tospråklig fagopplæring og opplæring etter introduksjonsloven.

Mestring og lærelyst i Fredrikstadskolen

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

De nærmeste årene vil fornyelsen av Læreplan for Kunnskapsløftet stå sentralt. I Fredrikstadskolen er vi derfor spesielt opptatt av utviklingsområder knyttet til vurderingspraksis, dybdelæring, elevinvolvering og inkluderende læringsfellesskap.

Vi som jobber i Fredrikstadskolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye!

Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og gjennom tiltak i regi av skoleetaten. 

Fra august 2020 vil det i barneskolene bli ledig et uspesifisert antall faste lærerstillinger og årsvikariater.

 

Fredrikstad kommune kan tilby:

 • elever som ønsker seg gode lærere
 • engasjerte kollegaer med mye god kompetanse
 • skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Fredrikstadskolen
 • et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • egne samlinger og veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • gode funksjonstillegg
 • videreutdanning innenfor prioriterte områder, jf "Kompetanse for kvalitet"

 

Kvalifikasjonskrav

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på barnetrinnet må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene. For lærere som tilsettes på ungdomstrinnet gjelder er det krav om 60 stp i fagene norsk, matematikk og engelsk, og 30 stp i øvrige fag. For nærmere informasjon henvises det til forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Søkere må ha minst to undervisningsfag i fagkretsen. Søkere som også har undervisningskompetanse i ett eller flere av basisfagene norsk, matematikk, engelsk, samt KRLE, samfunnsfag, praktisk -estetiske fag og spesialpedagogikk blir prioritert ved ansettelse.

Flere av skolene ønsker å ansette lærere med spesialpedagogisk kompetanse for å ivareta spesialundervisning organisert innenfor skolens rammer, eventuelt kombinert med tiltak på alternative opplæringsarenaer. Søkere må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling etter forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

Fredrikstadskolen har også behov for flere lærere med videreutdanning i andrespråkspedagogikk.

Søkere til stillinger på alternative opplæringsarenaer og forsterkede avdelinger må ha videreutdanning i spesialpedagogikk. Det er også ønskelig med kompetanse i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), autismespekterforstyrrelser, sosiale og emosjonelle vansker mv. Søkere må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling etter forskrift til opplæringsloven §14.

Søkere med barnehagelærerutdanning og som har videreutdanning i spesialpedagogikk, vil kunne bli vurdert for stillinger på alle trinn i alternative opplæringsarenaer/forsterket avdeling, dersom elevenes behov tilsier at en slik utdanning er ønskelig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Skoleetaten i Fredrikstad ønsker gjennom sine ansettelser å bidra til etnisk mangfold, likestilling og god kompetanse i virksomhetene.

Vi gjør oppmerksom på at barnehagelærere uten videreutdanning, og andre høyskolegrupper som barnevernspedagog, vernepleier og lignende ikke vil komme i betraktning for tilsetting i undervisningsstilling.

 

Vi ønsker lærere som:

 • har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
 • har god fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev
 • kan påta seg kontaktlærerfunksjonen
 • har fokus på læringsledelse og er gode på kommunikasjon
 • bruker IKT som et naturlig verktøy i undervisningen, i samarbeid med kollegaer, foresatte mv.
 • er tydelige voksne, løsningsfokuserte og utviklingsorienterte
 • er opptatt av at elever og foresatte er viktige ressurser i skolemiljøet
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • er fleksible og har gode samarbeidsevner
 • har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte, uavhengig av etnisitet, kultur, religion, kjønn mv.

 

Lønnsopplysninger

Som et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt som har tilleggsutdanning over minste garantilønn etter Hovedtariffavtalen.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Ved utfylling av søknaden er det viktig å registrere alle undervisningsfag med studiepoeng. Vi ber om at du i søknaden opplyser om du er interessert i stillinger på barnetrinnet og/eller ungdomstrinnet.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til:
Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67, mail: jome@fredrikstad.kommune.no

Rektor er kontaktperson på den enkelte skole, og opplysninger om hver skole finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknadsfrist: 08.06.2020    Utlyst dato: 15.05.2020    Vårref: 7892

Kontaktperson

Tor Solberg, Spesialkonsulent, tlf: 69 30 61 47, torsob@fredrikstad.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.