Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lærer med spesialpedagogikk til Rød skole Onsøy

I Fredrikstad kommune er det ledig fast 100% lærerstilling med tjenestested Rød skole Onsøy.

Stillingen er ledige for tiltredelse etter avtale.

Mestring og lærelyst i Fredrikstadskolen
Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

De nærmeste årene vil fornyelsen av Læreplan for Kunnskapsløftet stå sentralt. I Fredrikstadskolen er vi derfor spesielt opptatt av utviklingsområder knyttet til vurderingspraksis, dybdelæring, elevinvolvering og inkluderende læringsfellesskap.

Vi som jobber i Fredrikstadskolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye!

Rød skole Onsøy. Barn og unge er fremtiden - den skapes nå!
Vår skole ligger vest i Fredrikstad, sør for Gressvik sentrum. Vi har ca. 370 elever og 45 ansatte. Skolen har hatt fagfornyelsen, dybdelæring, vurdering for læring og lese- og skriveopplæringen som utviklingsområder gjennom de siste årene. Skolen er organisert på trinn og i team, men mye av utviklingsarbeidet går på tvers av faste grupper. Rød skole er øvingsskole og samarbeider med Høgskolen i Østfold. Skolen deltar også i ulike nettverk med de andre skolene i Onsøy. På Rød har vi en stor og populær SFO.

Det pedagogiske personalet har i forbindelse med forberedelser til fagfornyelsen deltatt i en felles videreutdanning (Dekomp fra Høgskolen i Østfold) med fokus på tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø. Vi ser ut fra det arbeidet at det er et spennende handlingsrom mellom den undervisningen som skjer i klasserommet og den spesialpedagogiske undervisningen.

Vi kan tilby:

 • elever som ønsker seg gode lærere
 • engasjerte kollegaer med mye god kompetanse
 • skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Fredrikstadskolen
 • et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • egne samlinger og veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • gode funksjonstillegg
 • videreutdanning innenfor prioriterte områder, jf "Kompetanse for kvalitet"
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i SPK


Hovedoppgaver

Som lærer med undervisning i spesialpedagogikk blir du en del av skolens spesialpedagogiske team som ledes og koordineres av undervisningsinspektør. Rød skole har over flere år drevet et godt spesialpedagogisk arbeid. Vi ønsker å se elevens ferdigheter, styrker og utfordringer og møte dette med verktøy, organisering og spesialpedagogisk undervisning som styrker elevens faglige og sosiale kompetanse. Derfor er vårt spesialpedagogisk arbeid både i klasserom og på gruppe. Samarbeidet mellom spesialpedagog, kontaktlærer og foresatte er helt avgjørende for å lykkes i størst mulig grad. Som lærer med spesialpedagogisk ansvar vil du også delta i aktuelle møter, arbeide med elevenes individuelle opplæringsplan og bidra i kartlegging og vurdering.

Kvalifikasjonskrav

 • 60 studiepoeng i spesialpedagogikk.
 • Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på barnetrinnet, må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
 • har god fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev
 • har fokus på læringsledelse og er god på kommunikasjon
 • bruker IKT som et naturlig verktøy i undervisningen, i samarbeid med kollegaer, foresatte mv.
 • er god klasseleder, tydelig voksen, løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • er opptatt av at elever og foresatte er viktige ressurser i skolemiljøet
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte, uavhengig av etnisitet, kultur, religion, kjønn mv.
 • har gode muntlige og skriftlige framstillingsevner på norsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting

Lønnsopplysninger
Som et rekrutteringstiltak tilsettes adjunkt og adjunkt som har tilleggsutdanning over minste garantilønn etter Hovedtariffavtalen. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Ved utfylling av søknaden er det viktig å registrere alle undervisningsfag med studiepoeng. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67, mail: jome@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.