Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Er du vår nye barnevernleder?

Vi søker etter en engasjert, klok og tydelig leder, som brenner etter å lede et spennende og krevende arbeid med å videreutvikle barnevernet i Fredrikstad. Du vil skape et godt grunnlag for samarbeid, både internt og eksternt og sørge for et åpent og synlig barnevern som skaper forutsigbarhet og trygghet for barn og foreldre/foresatte.

Barnevernet er organisert under den nyopprettede etaten tjenester til barn og familier, i Seksjon utdanning og oppvekst. Seksjon utdanning og oppvekst har rundt 1770 årsverk og et årlig brutto budsjett på 2,1 milliarder kroner. Seksjonen består av tre etater; skoleetaten, barnehageetaten og etat tjenester til barn og familier. Etat tjenester til barn og familier ledes av etatssjef, og du vil inngå i etatssjefens strategiske ledergruppe.

Barnevernet har omlag 113.4 årsverk og et brutto budsjett på rundt 148 399 000 millioner kroner. Barnevernet består av avdelingene: undersøkelse, hjelpetiltak, ungdom, omsorg, tiltak, enslige mindreårige og merkantil avdeling. Det er også en stab direkte underlagt barnevernleder som består av jurister, økonom og fagkonsulenter.
Det er pr. i dag 5 boliger for enslige mindreårige flyktninger som driftes av barnevernet.

Seksjon for utdanning og oppvekst ivaretar oppgaver av stor betydning for barn og unge i Fredrikstad, og deres foresatte og familier. Seksjonen arbeider målrettet for å utvikle barn og unges opplevelse av tillit, mestring, kompetanse og ferdigheter. Dette er avgjørende for deres muligheter, valg og mestringsstrategier, i eget liv og som bidragsyter i fellesskapet.

 

Et av hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel er: "Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og trivsel". Folkehelse og livsmestring er viktige tverrfaglige temaer i oppveksttjenestene og skal bidra til å gi barn og unge kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Dette skal realiseres ved å:

 • sikre at barn og unge utvikler kompetanse og ferdigheter for å møte morgendagens samfunn.
 • styrke foreldrenes mulighet til å gi barna en trygg og god oppvekst.
 • sikre tidlig innsats på tvers av tjenestene.
 • gi tett og langsiktig oppfølging til de med særlige utfordringer.

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • arbeid innenfor et utviklingsrettet og verdibasert fagområde
 • et godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • deltagelse i kommunens lederutvikling
 • arbeidsplass sentralt i Fredrikstad

Hovedansvarsområder

Som barnevernsleder får du ansvar for faglig og økonomisk ledelse av virksomheten. Du skal også være en tydelig og synlig leder for dine ansatte, og har ansvar for å utvikle dyktige ledere og medarbeidere.

Øvrige ansvarsområder for din stilling:

 • Videreutvikle og samordne arbeidet i barnevernet
 • Personalansvar for ledergruppe og stab i barneverntjenesten
 • Etablere nødvendige arenaer for godt samspill og tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
 • Bidra til at kommunens og seksjonens visjoner, mål og planer blir realisert
 • Bidra til å utvikle god intern og ekstern kommunikasjon
 • Bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder godt og nært samarbeid med nabokommuner, regionale myndigheter og samfunnet for øvrig
 • Være ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak ha en sterk oppfølgning med barneverns reform/oppvekstreform. delta i etatssjefens ledergruppe sammen med helsevern for barn og unge, PPT, og Fredrikstadhjelpen 0 til 16 år.

Kvalifikasjonskrav

I denne stillingen krever vi at du har:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, innen organisasjon og ledelse, helse-/sosialfag eller pedagogiske fag
 • ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet
 • dokumentert erfaring fra tilsvarende stilling
 • kunnskap om offentlig forvaltning og politiske styringssystemer
 • erfaring fra førstelinjetjenesten barnevern
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som:

 • organiserer og forvalter arbeidet med barnevern innenfor forsvarlighetskravet
 • arbeider strategisk med langsiktige drifts- og utviklingsmål
 • er aktiv i det tverrsektorielle samarbeidet
 • planlegger og styrer hvordan tjenestens samlede ressurser skal prioriteres og benyttes i henhold til regelverk, budsjett og handlingsrommet
 • planlegger og gjennomfører kompetanseprosesser, både organisasjons- og personalmessig
 • rekrutterer riktig personell, driver personalutvikling og -planlegging
 • arbeider for å formidle barneverntjenestens viktige rolle og oppgaver på ulike arenaer
 • har dialog med, og informasjonsflyt til, politikere, styringsinstanser og samarbeidspartnere
 • er med i digitaliseringsarbeidet i kommunen og barneverntjenesten sine tjenester
 • har vilje og evne til å lede utviklings- og forbedringsarbeid i samsvar med kommunens satsinger

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig, søkende og ha evne til å fremme utvikling og vekst, både hos ansatte og på tjenestenivå
 • Du evner å motivere og engasjere medarbeidere til å jobbe mot felles mål
 • Du er en tydelig leder
 • Du jobber selvstendig og har gode evner til å jobbe fram løsninger i kommunikasjon og samhandling med andre internt og eksternt
 • Du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du er strukturert, god til å prioritere- og du har god gjennomføringsevne ifht interne beslutninger, politiske og faglige føringer
 • God evne til å synliggjøre barnevernets behov, innsatsmuligheter og begrensninger
 • Du har gode samarbeidsevner, er engasjert, robust med høy arbeidskapasitet
 • Du viser god faglig forståelse og er opptatt av, og en god evne til å skape gode møter hvor respekt og raushet står høyt

Personlig egnethet i et ledelsesperspektiv vil bli særlig vektlagt. Vi ønsker at du i søknaden gir uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er på 6 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Eilen Bøhaugen tlf. 69307577 eller eilboh@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad kommune vil la seg bistå av rekrutteringsfirmaet Headvisor i prosessen. Per Inge Hjertaker tlf. 917 29 682, eller Kristin Haugen tlf. 971 55 441, kan gjerne kontaktes for en prat om stillingen.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.