Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Spesialkonsulent i seksjon Utdanning og oppvekst

I Fredrikstad kommune er det en 100 % fast stilling som spesialkonsulent i Seksjon utdanning og oppvekst. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. oktober 2022, eller etter avtale.

Seksjon Utdanning og oppvekst har 3 etater; barnehage, skole og tjenester til barn og familier. Seksjonens stabs-oppgaver vil fra 1. september 2022 bli organisert som en fellesstab i temabaserte team, med oppgaver som til dels er på tvers av etatenes arbeidsområder. Organisasjonsmodellen er under utvikling, i nært samarbeid med seksjonens ansatte. Spesialkonsulenten skal primært ha sine arbeidsoppgaver innenfor skoleetaten, men vil også kunne ivareta tverretatlige oppgaver i seksjon Utdanning og oppvekst.

I seksjon Utdanning og oppvekst arbeider vi målrettet for at barn og unge skal oppleve mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Ny oppvekstplan ble vedtatt av bystyret høsten 2021. Oppvekstplanen er bygd på følgende fire prinsipper:

 • Helhet og sammenheng
 • Kvalitet og kompetanse
 • Medskaping og involvering
 • Aktiv støtte og oppfølging

Temaplaner for hver av de tre etatene er under arbeid og skal legges frem for politisk behandling før jul 2022. Temaplanene skal operasjonalisere oppvekstplanen, tydeliggjøre hva som er felles innsatsområder i seksjonen og prioriterte utviklingsområder for hver etat.
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/utdanning-og-oppvekst/kommunedelplan-oppvekst-2021-2032.pdf

Seksjon Utdanning og oppvekst søker en engasjert og utviklingsorientert medarbeider, med god skolefaglig kompetanse og evne til å se sitt arbeid i et helhetlig oppvekstfaglig perspektiv. Den som tilsettes vil også kunne få arbeidsoppgaver som er relatert til etat barnehage og etat for tjenester til barn og familier.

Vi kan tilby:

 • En selvstendig og utfordrende stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger i stab og i seksjonens barnehager, skoler og øvrige virksomheter
 • Fleksitidsordning
 • Telefongodtgjøring


Dine ansvars- og arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Faglig utvikling og lederstøtte for å sikre et godt og trygt læringsmiljø i barnehage og skole
 • Saksbehandling, forvaltning, faglig utvikling, økonomioppfølging og lederstøtte knyttet til det spesialpedagogiske feltet i skolesektoren, herunder ivareta rollen som skoleeier
 • Saksbehandling, klagesaker og oppfølging rundt ulike elevrettigheter
 • Tverrfaglig samarbeid og ulike oppgaver i seksjon Utdanning og oppvekst
 • Forberedelse og oppfølging av saker for administrativ og politisk behandling, samt høringer fra nasjonalt nivå. Oppgavene vil primært ligge i tilknytning til de fagfeltene som du har spesielt ansvar for.

Arbeidsoppgavene fordeles mellom spesialkonsulentene seksjon Utdanning og oppvekst ut ifra den enkeltes kompetanse. Oppgaver vil kunne endres som følge av nasjonale og kommunale prioriteringer, og som del av den løpende organisasjonsutviklingen i seksjon og kommune.
Det forutsettes at den som ansettes har gode samarbeidsevner og evne til å se sine arbeidsoppgaver i et helhetlig perspektiv.

Dine kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk høgskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelor-nivå
 • Relevant videreutdanning. Søkere uten videreutdanning, men med spesielt god praksis knyttet til stillingenes arbeidsområder vil kunne bli vurdert
 • Inngående kjennskap til skolesektoren og med interesse for oppvekstsektoren generelt
 • God erfaring knyttet til arbeidsområder nevnt i oppgavebeskrivelsen over
 • God kjennskap til og forståelse for lov og avtaleverk som er relevante for offentlig sektor generelt og for de fagfeltene som er nevnt i oppgavebeskrivelsen over
 • Kan bruke digitale verktøy og systemer i saksbehandling, faglig utviklingsarbeid og samarbeid med kollegaer
 • Det er ønskelig at søkeren har lederutdanning/-erfaring


Dine egenskaper

 • Samarbeidsvillig, løsningsorientert og trives med høyt arbeidstempo
 • Kunne arbeide selvstendig, men også i team
 • Fleksibel, har gode samarbeidsevner og et godt humør
 • Har evne til helhetstenkning og har god rolleforståelse.
 • Jobber strukturert og er kvalitetsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig
 • Tar ansvar for framdrift i eget arbeid, videreutvikling av faglig kompetanse og personlig utvikling

Det blir lagt stor vekt på relevant erfaring og personlig egnethet.

Lønnsopplysninger
Avlønning i stillingskode 7531, internkode 5558, spesialkonsulent, lønnssats pr april 2022 kr. 705.000 i 100% stilling. Lønn vil bli oppjustert som følge av lønnsoppgjøret våren 2022 og lokale forhandlinger høsten 2022.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det er til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til
Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67, mail: jome@fredrikstad.kommune.no
Karianne Bergli tlf. 69 39 61 81 mail: karibe@fredrikstad.kommune.no
Mona Evensen tlf. 69 30 61 26, mail: moneve@fredrikstad.kommune.no

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger