Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

2. gangs utlysning: Vernepleier/Sykepleier 100% fast stilling i virksomhet Livsmestring 4

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser.
I Etat friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren.
Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og tiltak evalueres systematisk. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon.

Virksomhet Livsmestring 4 gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemmede etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Virksomheten består av avdelinger med bofelleskap, privat bolig og arbeid/aktivitetstiltak på Kråkerøy, Ambjørnrød, sentrum og Gressvik.

Virksomheten livsmestring 4 er i endring og ble fra 1 september 2023 samordnet med virksomhet arbeid og aktivitet. Samordningen gir nye muligheter for tjenesteutvikling og innovasjon.
Videre skal virksomheten implementere PAS (positiv atferdsstøtte) som metode- og verdimessig rammeverk kommende år. Målet er at tjenesten i etaten skal arbeide etter en helhetlig modell som skal fylle krav til brukermedvirkning og kvalitetssikring, samt sørge for at personer med funksjonshindringer får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig
tjenestetilbud.

Vår avdelingen har cirka 20 årsverk, 10 høyskolestillinger (vernepleiere og sykepleier), 6 helsefagarbeidere, assistenter og rekrutteringsstillinger med lang erfaring og høy tverrfaglig kompetanse.

Vi lyser ut 2x 100% fast stilling som vernepleier/sykepleier i turnus (35,5t/u), med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse etter avtale.

 

Hovedoppgaver
Du skal bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer. Dine ansvarsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være:

 • Primærkontaktansvar
 • Praktisk bistand, opplæring, helsehjelp, veiledning og motivasjonsarbeid
 • Medisinansvar, legemiddelhåndtering og dokumentasjon
 • Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet.
 • Samarbeid med pårørende, verger, kollegaer og andre
 • Gi tjenester til brukere etter fastsatte mål og tiltaksplaner
 • Faglig utviklingsarbeid

 

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier
 • Førerkort klasse B
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har erfaring med utviklingshemming, autismespektrumsforstyrrelser og psykisk helse
 • Du har erfaring med utfordrende atferd
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team, ta ansvar og være strukturert
 • Du har kjennskap til evidensbasert metodikk, kartlegging og dokumentasjonsarbeid
 • Du har kjennskap til kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
 • Gode datakunnskaper - deriblant kjennskap til fagprogrammet Gerica
 • Du er positiv, har stor arbeidskapasitet og evne til å trives i en hektisk hverdag
 • Du har endringsoptimisme og høy grad av fleksibilitet

 

Vi kan tilby

 • En spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver for faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Vi har en strukturert arbeidshverdag med ulike aktiviteter og gjøremål
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Lønnsopplysninger
Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ på bakgrunn av kompetanse og ansiennitet.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

 

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging rettes til Birgitte Skau-Larsen tlf: 69 30 61 75
e-post: bisl@fredrikstad.kommune.no Spørsmål om stilling rettes avdelingsleder.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fane Hjem og trykk på ledige stillinger.

 

Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli offentlig selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.