Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Miljøterapeut 100 % fast stilling, Friskliv og mestring, virksomhet Livsmestring 3

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestring/terapeutisk oppfølging i bemannede botiltak, og mestrings- og aktivitetstiltak.

I etat Friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren. Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og tiltak evalueres systematisk. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Formålet er mestring av egen bosituasjon, bedre psykisk- og fysisk helse, stimulere til aktivitet og- arbeid, og utvikling av gode nettverk for den enkelte.

Den ledige stillingen er ved en avdeling som holder til på Rolvsøy i virksomhet Livsmestring 3. Avdelingen gir døgnkontinuerlig tjenester, og har ca 27 årsverk fordelt på 40 ansatte i turnus. Personalet jobber pr. i dag på tvers av de to fysisk atskilte enhetene, men i forbindelse med en større organisasjonsutvikling, med blant annet samorganisering av dagtilbud og tjenester i hjemmet, kan avdelingen se annerledes ut i løpet av kort tid. Som ansatt i våre tjenester må man også påregne å bistå andre avdelinger i etaten ved behov. Stillingen har ordinære vakter dag og aften på hverdag, samt langvakter hver fjerde helg.
Vi lyser ut 100% fast stilling i turnus (35,5 t/uke) med arbeid hver fjerde helg, stillingen er ledig fra 01.01.2024.

 

Hovedoppgaver
Som miljøterapeut hos oss skal du bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
Du skal kartlegge behov, og bidra til kvalitet og koordinering av den direkte tjenesteytingen. Dine ansvarsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være veiledning og faglig opplæring av ansatte i avdelingen, tiltaksplanansvarlig, ansvarsvakter, primærkontaktansvar og fagansvar som også innebærer å lede og delta aktivt på møter rundt bruker. Du skal også bidra til å ivareta arbeidsmiljøet.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor innen helse- og sosialfag.
 • Sertifikat klasse B, manuelt gir
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har erfaring i arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Du har erfaring med og kapasitet til å håndtere arbeid med psykiske lidelser, atferdsproblematikk, stell, forflytning og miljøterapeutiske tilnærminger.
 • Du har erfaring og kunnskap med data som arbeidsverktøy, spesielt rundt fagprogrammet Gerica
 • Du har kunnskap om Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og erfaring innenfor kapittel 9, som omhandler rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemning

Du liker å samarbeide, men har også evne til å arbeide selvstendig. Du er fleksibel, løsningsorientert, engasjert, har høy arbeidskapasitet og er trygg på faglig ståsted. Du tar i et tak der det trengs. Det er viktig for oss med godt humør og endringsoptimisme, og at du er en god motivator og en god rollemodell for dine kollegaer for at vi skal kunne ivareta vårt gode arbeidsmiljø. Med dette kjenner du deg igjen i Fredrikstad kommunes verdier; Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
Personlige egnethet, holdninger og motivasjon vil bli vektlagt ved tilsetting.

 

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver for faglig og personlig utvikling
 • Vi har en strukturert arbeidshverdag med ulike aktiviteter og gjøremål, og det er planlagte møter i turnus for å sikre kvalitet i tjenestene og faglig utvikling hos personalet
 • Avdelingen har et sosialt, aktivt og inkluderende arbeidsmiljø, med mye godt humør og positiv innstilling
 • Kommunen har gode pensjons og forsikringsordninger i KLP

 

Lønnsopplysninger
Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

 

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse. Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Birgitte Skau-Larsen tlf: 69306175, e-post: bisl@fredrikstad.kommune.no

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

 

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.