Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 66% nattstilling, ved livsmestring Syd/Vest

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser.

Virksomheten Livsmestring Syd/Vest er i endring og ble fra 1 september 2023 samordnet med virksomhet arbeid og aktivitet. Samordningen gir nye muligheter for tjenesteutvikling og innovasjon. Videre skal virksomheten implementere PAS (positiv atferdsstøtte) som metode- og verdimessig rammeverk kommende år. Målet er at tjenesten i etaten skal arbeide etter en helhetlig modell som skal fylle krav til brukermedvirkning og kvalitetssikring, samt sørge for at personermed funksjonshindringer får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud.

 

Arbeidssted
Virksomhet Livsmestring Syd/Vest består av avdelinger med bo- og arbeid/aktivitetstiltak på Kråkerøy, Ambjørnrød, sentrum og Gressvik. Virksomheten gir tjenester til personer med funksjonshindringer i bofellesskap eller i privat bolig etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den ledige stilling er tilknyttet et heldøgns bemannet botilbud på Gressvik i Fredrikstad. Vi har en bred og sammensatt personalgruppe med vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, og studenter, med lang erfaring og høy tverrfaglig kompetanse. Avdelingen gir tjenester til innbyggere med stor variasjon innen diagnoser og bistandsbehov.

Vi lyser ut 66,67% nattstilling (35,5 t/uke), med arbeid hver 3. helg

 

Hovedoppgaver
Du skal bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
Dine ansvarsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være:

 • Praktisk bistand, opplæring, helsehjelp, veiledning og motivasjonsarbeid
 • Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet.
 • Samarbeid med pårørende, verger, kollegaer og andre
 • Gi tjenester til brukere etter fastsatte mål og tiltaksplaner
 • Faglig utviklingsarbeid

 

Kvalifikasjonskrav

 • Du har Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har førerkort klasse B
 • Du har erfaring med utviklingshemming, autismespektrumsforstyrrelser og psykisk helse
 • Du har erfaring med utfordrende atferd
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team, ta ansvar og være strukturert
 • Du har kjennskap til kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
 • Gode datakunnskaper - deriblant kjennskap til fagprogrammet Gerica
 • Du er positiv, har stor arbeidskapasitet og evne til å trives i en hektisk hverdag
 • Du har endringsoptimisme og høy grad av fleksibilitet

 

Vi tilbyr

 • 66.67% fast helsefagarbeiderstilling i turnus.
 • Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Lønnsopplysninger
Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ på bakgrunn av kompetanse og ansiennitet.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

 

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse. Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

 

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Therese Hauglin Bekkevold tlf. 69 30 61 96, mail:hthe@fredrikstad.kommune.no. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Merk at du må være innlogget på kommunens server.

 

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstadkommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.