Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

2 X 100 % fast stilling som innkjøpskoordinator og innkjøpsrådgiver

Innkjøpssamarbeidet for Hadeland omfatter kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Samarbeidet er organisert som en vertskommuneløsning med Gran kommune som vertskommune. Innkjøpssamarbeidet har som formål å støtte kommunene på strategiske innkjøpsoppgaver som felles anskaffelsesstrategi, felles rammeavtaler, sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket, samt oppnå økonomiske gevinster gjennom effektive innkjøp. Innkjøpskoordinator samarbeider med og rapporterer på strategisk nivå til et innkjøpsråd bestående av representanter for rådmennene i hver kommune.

Innkjøpssamarbeidet har som sentrale oppgaver å inngå og følge opp felles rammeavtaler på prioriterte vare- og tjenesteområder, samt tilrettelegge for effektive anskaffelsesprosesser blant annet gjennom digitalisering. Innkjøperne vil i samarbeid med kommunenes tjenesteområder og avdelinger, ha ansvar for at planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser i regionen skjer på en innkjøpsfaglig god måte og i tråd med anskaffelsesregelverket og kommunenes felles anskaffelsesstrategi. Samarbeidet har videre en viktig rolle som pådriver og koordinator for innføring og bruk av elektroniske verktøy i anskaffelsesprosessene, herunder konkurransegjennomføringsverktøy, bestilings-/innkjøpssystem og kontraktsadministrasjonsverktøy. 
Innkjøperne skal også gjennom informasjon, opplæring, rådgivning og støtte til linjeorganisasjonen,
bidra til å bygge kompetanse og sikre god kvalitet og kostnadseffektivitet på kommunenes anskaffelser.

Arbeidssted for begge stillingene vil være Gran rådhus på Jaren, samt at det må påregnes noe fast kontortid per uke i Jevnaker og Lunner for en av stillingene. 

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide med og være pådriver og rådgiver for kommunene i innkjøpsfaglige spørsmål
 • Sekretærfunksjon for samarbeidsrådet
 • Være kommunenes kontaktpunkt og pådriver overfor andre innkjøpssamarbeid og samarbeidspartnere
 • Bidra til å etablere og etterleve en regional anskaffelsesstrategi og et felles innkjøpsreglement
 • Lede og gjennomføre felles anskaffelsesprosesser og følge opp felles avtaler på overordnet nivå
 • Utvikle og følge opp effektive prosesser, rutiner og hensiktsmessige verktøy/maler, herunder bruk av elektroniske handelsløsninger og verktøy
 • Sørge for at aktuelt lovverk, reglement, prosedyrer og maler er lett tilgjengelig for alle som kan foreta bestillinger i kommunene
 • Legge til rette for og bidra med opplæring, rådgivning og brukerstøtte til kommunene
 • Leverandørutvikling 
 • Utvikle og bruke måle- og rapporteringsverktøy til analyse, planlegging og oppfølging 

Krav til kompetanse/kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Minst en av stillingene skal inneha juridisk kompetanse. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • Erfaring med å gjennomføre større offentlige anskaffelser og god kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser 
 • Erfaring med å lede anskaffelsesprosesser og anskaffelsesteam/brukergrupper, primært med praksis fra det offentlige 
 • God erfaring med digitalisering av arbeids- og innkjøpsprosesser; herunder innføring og bruk av e-handel og konkurransegjennomføringsverktøy 
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og regelverk for kommunal økonomistyring 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • God evne til å se og forstå helhet 
 • Analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater, god gjennomføringskraft 
 • Systematisk og selvstendig arbeidsstil med god evne til å prioritere
 • Inngir tillit og bygger raskt relasjoner til de du jobber sammen med
 • Godt humør, åpen og sosial

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et område i utvikling, hvor du får rik anledning til å bidra til effektiv styring 
 • og videreutvikling av eget arbeidsområde. 
 • Lønn etter avtale med god kommunal pensjonsordning.
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
 • IA og Fysak kommune

Annet

Oppgi i søknad hvilken stilling du søker på.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.