Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Miljøterapeut med fag- og driftsansvar

Ingress
Hofsbro/Briskebo bolig - 100 % stilling
Ved eventuelle interne omrokkeringer vil det bli ledig miljøterapeutstilling.

Beskrivelse av tjenestested
Nå organiserer vi tilrettelagte tjenester på en ny måte enn tidligere. Enhetsleder skal ha personal -og økonomiansvar for flere avdelinger, og avdelingene skal ha en fag- og driftsansvarlig. Hofsbro/Briskebo er to bofelleskap med til sammen åtte tjenestemottakere. En satellittbruker er også knyttet til tjenestestedet. Til sammen er ti årsverk tilknyttet enheten. Personalgruppa består av miljøterapeut, hjelpepleiere, fagarbeidere og hjemmehjelper.

Dette er jobben
Som fag- og driftsansvarlig skal du ivareta forsvarlig og sikker drift i avdelingen. Du skal bidra til at tjenesten går overens med kommunens vedtatte planer og prioriteringer, gjeldende lovverk, forskrifter og veiledere. Det er spesielt viktig at du har god kunnskap om helse- og omsorgstjenesteloven og Lov om pasient og brukerrettigheter.

Du har ansvar, i samarbeid med enhetsleder, for å planlegge, koordinere, legge til rette for, og sikre at tjenestemottakerne får forsvarlige helse- og omsorgstjenester i tråd med vedtak og behov. I den daglige driften skal du som fag- og driftsansvarlig sørge for bemanning, fordeling og koordinering av arbeidsoppgaver slik at avdelingen drives forsvarlig, og at arbeidsoppgavene blir løst på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Som fag- og driftsansvarlig er du underlagt enhetsleder og rapporterer til denne. Du er faglig overordnet øvrig personell i boligen og kan utføre arbeidsoppgaver delegert fra enhetsleder.

En del av stillingen vil være i miljøet. Vi legger hovedsakelig opp til arbeid på dagtid, men hvis du ønsker det, kan det være mulighet for andre arbeidstider.

Arbeids- og ansvarsområder
I den daglige driften skal du
Sikre samarbeid, dialog og koordinasjon med medarbeidere knyttet til deres ansvars- og oppgaveområder.
Planlegge, gjennomføre og delta på personalmøter, i samarbeid med enhetsleder.
Sikre tverrfaglig samarbeid med andre kommunale virksomheter og andre instanser.
Bistå enhetsleder med å sikre at tjenesten utføres overens med virksomhetens mål.
Følge opp HMS-tiltak i avdelingen, i samarbeid med enhetsleder og verneombud.
Bidra til et godt arbeidsmiljø og medarbeiderskap.

Andre oppgaver i jobben er å
Koordinere og lede fagutøvelsen i avdelingen.
Sikre oppfølging av tjenestemottakere og deres pårørende eller verger.
Utrede, evaluere og revidere enkeltvedtak i samarbeid med tildelingsenheten.
Planlegge og gjennomføre fagmøter, brukermøter og ansvarsgruppemøter.
Ha hovedansvar for faglig veiledning i egen avdeling.
Koordinere og følge opp opplæring og inkludering av nye medarbeidere.
Være pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.

Krav til kompetanse
Du har
Treårig relevant høgskoleutdanning, fortrinnsvis helse- og sosialfaglig eller pedagogisk retning.
Relevant arbeidserfaring.
Kunnskap om, og erfaring med målrettet miljøarbeid.

I tillegg ønsker vi at du har
Kompetanse i å bruke de vanligste IKT-verktøyene.
Kjennskap til turnus.
Gode kunnskaper om relevant lov- og avtaleverk.

Personlige egenskaper
Vi legger stor vekt på personlig egnethet i ansettelsen, og vi ser etter deg som
Har evne til å inspirere og motivere.
Kommuniserer og samarbeider godt med andre.
Evner omstilling- og endringsarbeid.
Er en positiv kultur- og holdningsbærer.
Er løsningsorientert og ansvarsbevisst.

Vi tilbyr
Varierte og interessante arbeidsoppgaver.
Faglige utfordringer.
Kompetanseplan som gir mulighet til stipendordninger.
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.

Mer informasjon
Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig.

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Slik søker du
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 24.11.2019 Utlyst dato 07.11.2019 Vårref 1664

Kontaktperson
Gunn Kristin Reinli, Enhetsleder, tlf: 91661345, gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
Kjersti Nøddelund Ramberg, Enhetsleder, tlf: 92600933, kjersti.ramberg@gran.kommune.no
Kari Richardsen, Enhetsleder, tlf: 92673128, kari.richardsen@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.