Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Virksomheten arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester og egen vurderingsenhet, døgnseksjoner og dagenhet. Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der samme hovedbehandler også følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet. Behandlerteamet består i dag av 5 psykologspesialister, 4 psykologer, 1 psykiater, 1 lege og 3 fagkonsulenter. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle; - dvs. at de går over tid og er utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.

Døgntilbudet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet. Av disse er to brukerstyrte senger og 3 plasser utformet som et spesialisert tilbud til gravide og sårbare familier med små barn. Til de spesifikke døgn- og dagfunksjonene er det knyttet et eget tverrfaglige behandlerteam bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger; samt lege.   

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling. Institusjonen har totalt ca. 80 ansatte.

Les mer på www.haugaland–asenter.

Klinikksjef

Psykologspesialist/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin/ psykiater

Vi søker etter en person som gjennom sitt engasjement og gode lederegenskaper vil være med å videreutvikle tjenestene i en spennende framtid.  

Klinikksjef er organisert i direkte linje til direktør og har det overordnede faglige ansvaret for samtlige kliniske funksjonsområder.  

 Ansvar/ arbeidsoppgaver 

 • Daglig overordnet ansvar for den kliniske driften
 • Linjeleder for klinisk ledergruppe og egen fagadministrative stab
 • Bidra til at virksomhetene oppfyller sine lovpålagte oppgaver og drives innenfor vedtatte myndighetskrav, godkjente kvalitetsnormer og vedtatt fullmaktstruktur. 
 • Bidra til overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av virksomhetens faglige mål og satsingsområder. 
 • Bidra til at virksomheten gir kvalitativt gode tjenester, effektive pasientforløp og høy grad av pasientsikkerhet 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og videreutvikling for kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, nytenking, endring og omstilling. 
 • Fremme og tilrettelegge for fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning.  
 • Ansvar for at det gode samarbeidet internt og eksternt videreføres. 
 • Sikre god rekruttering gjennom systematisk omdømmebygging. Legge til rette for utdanning, videreutdanning og undervisning slik at kompetansen i virksomheten er i tråd med oppgaver og fremtidige behov 
 • Sikre gode rammevilkår for brukermedvirkning og reell brukerstyring

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist /spesialist i rus –og avhengighetsmedisin /psykiater
 • Erfaring fra rus- og avhengighetsbehandling er en betydelig fordel
 • Ønskelig med relevant klinisk erfaring
 • Ledererfaring innen spesialisthelsetjenesten.
 • Erfaring fra utviklingsarbeid på ulike organisatoriske nivåer
 • Evne til å se sammenhenger mellom utføring av helsetjenester og organisatoriske rammevilkår.
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper/lederstil :

 • Medarbeider og pasientorientert
 • Strategisk tilnærming med utpreget evne til å se og tenke helhetlig
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Behandlingsfaglig interesse
 • Gode kommunikasjons -og samarbeidsevner, teambygger
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige vilkår.
 • Ønsket tiltredelse 1.mai 2019 eller etter avtale.

 

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Direktør Kari B. Gunnarshaug eller klinikksjef Geir H. Iversen på tlf. 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 28.februar 2019

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.