Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.

Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i vekst og har økt kapasiteten på både døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester; - herunder en helt ny familieavdeling, et utvidet døgnbasert tilbud til gravide og dagklinikk.

Overlege

Vi søker etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri  

Vi søker medarbeider som er faglig bredt orientert og aktivt engasjert i videreutvikling av tilbudet på vårt fagfelt.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsoverlege og er en del av tverrfaglig behandlerteam som har et overordnet ansvar for det samlede behandlingsforløpet for den enkelte pasient.

De kliniske tjenestene i institusjonen er organisert i to hovedfunksjonsområder: Polikliniske/ambulante tjenester og døgnseksjoner med dagenhet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle; - dvs. at de går over tid og er utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.  Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der samme hovedbehandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

Behandlerteamet består av 1 spesialist i rus- og avhengighetsmedisin/psykiatri, 1 avdelingslege med spesielt ansvar for somatikk i forhold til innlagte pasienter, 5 psykologspesialister, 3 psykologer, og 3 fagkonsulenter.  I tillegg til å være hovedbehandler for enkeltpasienter, skal overlegen sammen med avdelingsoverlege ivareta medisinskfaglige ansvars- og oppgaveområder i teamet. Stillingen medfører også veiledning og undervisning av kolleger og samarbeidspartnere.

Døgntilbudet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet. Av disse er to brukerstyrte senger og 3 plasser utformet som et spesialisert tilbud til gravide og familier med små barn. Til de spesifikke døgn- og dagfunksjonene er det knyttet et eget tverrfaglige behandlerteam bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.  Dagenheten har 5 plasser som aktivt inngår som del av den sekvensielle behandlingskjeden.

De kliniske problemstillingene er varierte og krever et bredt spekter av faglige tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har et godt utbygget program for videre- og etterutdanning.  Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

 

Vi kan tilby:

  • Et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Relevant etterutdanning.
  • Lønn etter avtale.
  • Medlem i virksomhetens pensjons - og forsikringsordninger

En forutsetter også god kommunikasjonsevne; samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid blir tillagt stor vekt.

Ønsket tiltredelse 1.juni 2019 eller etter avtale.


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Avdelingsoverlege Randi Engløkk eller klinikksjef Geir Henrik Iversen - tlf. 52 73 30 00.

For mer informasjon og elektronisk søknadskjema se: www.blakors.no eller www.jobbdirekte.no/ haugaland-asenter

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 10.mars 2019

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.