Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende  tilbud, både organisatorisk og faglig.

Psykolog

Ledig 100 % fast stilling for psykolog til vårt behandlerteam.


Blå Kors Haugaland A- senter tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

Den ledige stillingen inngår i et behandlerteam som består av 5 psykologspesialister, 4 psykologer, 1 psykiater, 1 lege og 3 fagkonsulenter. Teamet ivaretar samtlige polikliniske behandlingsoppgaver. I tillegg gjør hensynet til kontinuitet i behandlingsrelasjoner at behandlerne i behandlerteamet også følger den enkelte pasient i hele behandlingsforløpet ved institusjonen; - dvs. både i polikliniske og døgnbaserte sekvenser.

Døgnseksjonen ellers består av 33 døgnplasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet. Av disse er to brukerstyrte senger og 3 plasser utformet som et spesialisert tilbud til gravide og sårbare familier med små barn. Døgnseksjonen har tverrfaglige behandlerteam bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger; samt lege. Dagenheten har 5 plasser.

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning.  Vi er i stadig utvikling og er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Blå Kors Haugaland A-senter kan tilby et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.  

Menn oppfordres til å søke stillingen.

Lønn i hht gjeldende tariff.

Tiltredelse 1. august eller etter nærmere avtale.  

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Geir H. Iversen eller leder for behandlerteamet Johanna S. Bjørkavåg på telefon 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 9. juni 2019.

Se her for mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ og https://www.blakors.no/

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.