Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Vi søker etter overlege / lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

Vi søker medarbeider som er faglig bredt orientert med et oppriktig engasjement, for å bidra til videreutvikling av tilbudet på vårt fagfelt.

Stillingen er direkte underlagt klinikksjef, og er en del av tverrfaglig behandlerteam som har et overordnet ansvar for det samlede behandlingsforløpet for den enkelte pasient.

De kliniske tjenestene i institusjonen er organisert i to hovedfunksjonsområder: Polikliniske/ambulante tjenester og døgnseksjoner med dagenhet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle; - dvs. at de går over tid og er utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.  Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der samme hovedbehandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning. Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientrettet arbeid i poliklinikk og døgnseksjon
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Medisinsk hovedansvar for inntak, behandling og utskrivning av døgnpasienter.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Sørge for at samtlige legetjenester ved institusjonen utføres i henhold til faglig forsvarlige standarder og gjeldende retningslinjer, forskrifter og lovverk.
 • Oppsett og kvalitetssikring av programmene for videre- og etterutdanning av institusjonens leger

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten

 

Vi kan tilby:

 • Stimulerende, stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling med gode muligheter for kurs- og videreutdanning.
 • Fleksibilitet i utforming av arbeidssituasjon.
 • Lønn etter avtale.

 

Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid tillegges betydelig vekt.

Ønsket tiltredelse: 1. oktober 2020 eller etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg eller avdelingsoverlege Randi Engløkk på tlf. 52 73 30 00.

 

Søknadsfrist: 2. august 2020

 

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ 

Elektronisk søknadskjema: www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter. Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.