Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og tilbyr både polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

ÅPEN SØKNAD | Psykolog

De kliniske tjenestene ved Blå Kors Haugaland A-senter/BKHAS er basert på en organiseringsmodell som vekter relasjon, fleksibilitet, kontinuitet og sømløse overganger som organiserende prinsipp. Dette innebærer at pasientene har samme behandler i hele sitt behandlingsforløp, uavhengig av omsorgsnivå og enhet for behandling.  Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige. Stillingen inngår i behandlerteam som består av psykologspesialister, psykologer, fagkonsulenter, psykiater og LIS lege.

Behandlingstilbudene våre er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Familieenheten er en av våre tre døgnenheter. De ulike arenaene for behandling og arbeid med de ulike livsområdene knyttes sammen av et gjennomgående fokus på relasjon, tilknytning, mentalisering med mål om bl.a. varig rusmiddelmestring.  

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning.  Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse- og behandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi, pårørende- og familiearbeid.

Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Vi kan tilby:

  • Et stabilt og særdeles godt arbeidsmiljø
  • Tilhørighet i et tverrfaglig og høykompetent team
  • Gode mulighet for videreutdanning og kompetanseutvikling
  • Meningsfylte og berikende arbeidsoppgaver
  • Konkurransedyktig lønn
  • God pensjonsordning

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.  

Nærmere henvendelse om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg
tlf: 52 73 30 00

For mer informasjon se: https://www.blakors.no/haugaland-asenter/