Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnarar og designarar med seks avdelingar: Balletthøgskolen, Design, Kunstakademiet, Kunst og handverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen. Kunsthøgskolen tilbyr ei rekke utdanningar på bachelor- og masternivå, og har 500 studentar, 200 tilsette og 900 time- og gjestelærarar. Kunsthøgskolen i Oslo held til på Grünerløkka i den ombygde Seilduksfabrikken ved Akerselva. Med eit areal på over 40.000 m2 er dette eit av Nord-
Europas største anlegg for kunst og design.

Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling Kunst og håndverk

Kunsthøgskolen i Oslo skal drive kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå som frembringer ny kunst og design, ny kunnskap og ny innsikt om kunsten og dens omgivelser. Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende, sikre fagutvikling og være forankret i kunstnerisk praksis.

Kunsthøgskolen i Oslo har et eget doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstutøvelsen står i sentrum for doktorgradsarbeidet, og følges av refleksjon som deler arbeidsmåter og innsikter som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. Kunsthøgskolen deltar i den nasjonale Forskerskolen som gir metodisk innføring og opplæring i kunstnerisk utviklingsarbeid, og det er for tiden 27 aktive stipendiater fordelt på alle avdelinger.

 

Om stillingen
For 2020 er det ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen Kunst og håndverk ved avdeling Kunst og håndverk.

Avdeling Kunst og håndverk utforsker håndverksbasert kunnskap gjennom forbindelsene mellom kunst, samfunn og individ. Avdelingen er en samlende møteplass som inviterer til samspill og utvikling mellom medium og materialbasert kunst og strategier for kunst i offentlige rom. Fagområdene Grafikk og tegning, Tekstil, Keramikk, Metall- og smykkekunst representerer kjerneområdene i avdelingen. For å vektlegge avdelingens fokus på relasjonen kunst/samfunn og utvide avdelingens faglige horisonter ble masterprogrammet Kunst og offentlige rom etablert i 2014.

Avdeling Kunst og håndverk søker ph.d. kandidater som har en eksperimenterende tilnærming til verkstedbasert kunstpraksis og interesse for relasjonen mellom kunst og samfunn. Avdelingen tilbyr et spennende faglig miljø for ph.d. kandidater som arbeider med et bredt spenn av strategier innen materialbasert kunst.

Oppstart er 01.10.2020. Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo.  Søknadsfrist 06.01.2020.

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat skjer med forbehold om opptak til Kunsthøgskolens doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

 

Krav til søker og til søknaden:

  • Søker må kunne vise til anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang og nivå.
  • Søker må normalt ha minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse.

 

Søknad:

Det søkes gjennom søknadsportalen jobbnorge.no hvor følgende obligatoriske vedlegg må lastes opp:

  • Vedlegg 1 Utfylt søknadsskjema, lastes ned her
  • Vedlegg 2 Dokumentasjon av den utdanning og de kvalifikasjoner kreves for tilsetting som doktorgradsstipendiat og opptak til doktorgradsprogrammet, dvs. utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. (vitnemål eller dokumentasjon på tilsvarende kompetanse).
  • Vedlegg 3 Utfyllende CV
  • Vedlegg 4 Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet

Det kan sendes inn dokumentasjon av maksimum 10 arbeider, og dokumentasjonen leveres samlet som én PDF fil. Den kan inneholde lenker til nettbasert dokumentasjon.

Søknadskjema og vedlegg kan være på skandinavisk eller engelsk språk. Alle vedlegg må være elektroniske og kunne lastes opp. Kun materiale innsendt gjennom søknadsportalen innen søknadsfristen vil bli vurdert.

Søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil ikke bli vurdert.

 

Vi tilbyr

  • Stilling som stipendiat er en 3-årig fulltidsstilling med normalarbeidstid og med rettigheter og plikter som gjelder for ansatte ved statlige universiteter og høgskoler og Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat
  • Stillingen lønnes som SKO 1017 Stipendiat etter Hovedtariffavtalen i i LR20 alt. 10, med begynnerlønn som tilsvarer ltr. 54 (LO Stat, Unio og YS Stat lønnstabell) kr 479 600 brutto pr år.

 

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

 

Kontaktinformasjon:
For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Markus Degerman, markdege@khio.no, telefon 930 04 322.

For mer informasjon om Kunsthøgskolens doktorgradsprogram vennligst ta kontakt med forskningsadministrasjonen kuf-administrasjon@khio.no.

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon til JobbNorge, ta kontakt med personaladministrasjonen HR-teamet@khio.no

Kunsthøgskolen i Oslo gir ingen individuell veiledning om søknadsprosessen.

For utfyllende informasjon vises det også til informasjon på Kunsthøgskolens nettsider http://www.khio.no/forskning/phd-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid#phd-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid

 

Informasjonsmøte:
Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer et åpent informasjonsmøte for søkere 20. november 2019 kl. 17:00 -19:00 ved Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24. Deltakelse i møtet er ingen forutsetning for å søke. Informasjonsmøtet vil bli videofilmet, og gjort tilgjengelig på nett i etterkant.

For mer informasjon: https://khio.no/events/1027

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.