Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Operahøgskolens oppgave er å utdanne operasangere. Skolen har sammen med Norges musikkhøgskole og Den Norske Opera og Ballett ansvar for operautdanningen i Norge, og utgjør sammen med avdeling Teater – og Dans et dynamisk scenekunst miljø, som har ni scener og en profesjonell sceneteknisk stab til disposisjon

Professor i opera-regi

Det er ledig en 50 % stilling i et 6-årig åremål på som professor i opera-regi ved Operahøgskolen i Oslo. Stillingen er ledig fra 1.september 2020. Vi ser etter en person med lang og bred erfaring som operaregissør og med særlig erfaring fra undervisning av operastudenter på høyskolenivå.

Operahøgskolen har følgende studier:

 • Årsstudium - ett års studium som forutsetter minimum to års bachelorstudium
 • Masterstudium - 2-årig

Operahøgskolen har ansvar for utdanning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

Masterstudiet i opera er Norges høyeste utdanning innen opera. Utdanningen er beregnet på sangstudenter, som etter fullført bachelor eller tilsvarende ønsker å satse på en karriere som operasangere.

Studiet skal gi studentene mulighet til å tilegne seg kunnskaper og utvikle nødvendige ferdigheter for å bli en bevisst og selvstendig sanger og scenekunstner, som kan kvalifisere til arbeid ved nasjonale og internasjonale operahus. Fokus er å videreutvikle og bevisstgjøre deres sceniske ferdigheter og tilegne seg et personlig kunstnerisk uttrykk. Det er et mål at studentene skal få utvikle sitt talent i et ambisiøst, krevende og trygt læringsmiljø.

 

Arbeidsoppgaver:

Professor i opera-regi skal med sin undervisning og sitt kunstneriske arbeid bidra til å spisse operautdanningen i Norge ved å sette en høyeste kunstnerisk standard, og å bidra til at kvaliteten på studiet blir attraktivt i en internasjonal sammenheng.

Innenfor sitt fagområde skal søkeren gjennomføre:

 • Regi av 1-2 sceniske produksjoner årlig
 • Undervisning og veiledning av operastudenter Workshops
 • Kunnskapsformidling

Stillingen omfatter undervisning og interpretasjon. Undervisningsformen vil normalt være undervisning i gruppe, men kan også gjøres i andre former som f.eks individuell undervisning, eller i samarbeid med andre lærekrefter.

Den viktigste oppgaven er å gi studenten en dypere forståelse av sin rolle i et ensemble-samspill og dessuten å forberede studenter til deltakelse i prøvesang eller konkurranser.

Stillingsinnehaveren skal på kollegial basis ta aktivt del i arbeidet med å styrke og videreutvikle fagområdet ved Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen.

Undervisningen foregår på norsk og/eller engelsk.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Omfattende virksomhet som operaregissør på høyeste nivå i henhold til internasjonal standard
 • Relevant bredde og fordypning innen operafaget
 • Dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning Kunstneriske arbeider på høyt profesjonelt nivå
 • Et faglig internasjonalt og nasjonalt nettverk

Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt § 1-2.

Den kunstneriske aktiviteten innebærer erfaring fra ledende nasjonale og internasjonale scener på høyeste nivå etter   internasjonal standard.

Dette bør dokumenteres med en oversikt over video/DVD innspillinger, intervjuer og forestillingsomtaler og –kritikker. Søkeren forventes å ha dyptgående kunnskap om operarepertoaret med forståelse for ulike musikalske stilarter samt ulike sceniske uttrykk. I tillegg til evne til å utvikle egne prosjekter og fremme kjennskap til operarepertoaret.

I tillegg til et godt kjennskap til opera-relevante språk som italiensk, tysk og fransk, må søkeren beherske et av de skandinaviske språkene og engelsk skriftlig og muntlig.

I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

 

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søkere til stillingen vil det i tillegg bli lagt vekt på:

 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evne til å bidra til et åpent og godt læringsmiljø

Det vil for øvrig bli lagt vekt på evne til å utvikle studentenes tekniske ferdigheter og kunstneriske forståelse i et helhetlig perspektiv. Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

 

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad.

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet
 • Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende
 • Dokumentasjon av forestillinger og konserter ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
 • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Det er anledning til å levere inntil 15 kunstneriske arbeider for søknad til professor Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid. Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge.

Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt til teknisk ansvarlig for stillingen, HR-Rådgiver Rannveig Reknes Overvik innen søknadsfristens utløp.


Vi tilbyr

 • Et kreativt  og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst-og kulturtilbud
 • Stillingen lønnes som Professor, SKO 1013,  brutto årslønn i 100 % stilling i fra NOK 638 700 til NOK 704 800 i Statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Ettersom stillingen er en deltidsstilling, vil fordeling av arbeidstiden bli fastsatt av arbeidsgiver etter nærmere avtale.


Vurderingsprosedyre

Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden.

Høgskolens tilsettingsutvalg for faglige stillinger er tilsettingsmyndighet.


Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til dekan Tore Dingstad, toreding@hhio.no, +47 479 15 374.

Spørsmål knyttet til søknad/innlevering av materiale rettes til HR-rådgiver Rannveig Reknes Overvik på telefon +47 930 09 464,  eller e-post: HR-teamet@khio.no

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.