Kunsthøgskolen i Oslo

Om Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største statlige utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor-, mastergrad- og phd -nivå.

Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til i Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Høgskoledirektør - åremål 6 år

Om stillingen

Kunsthøgskolen i Oslo søker en resultat- og utviklingsorientert leder med evne og interesse for å utvikle organisasjon og medarbeidere, både faglig og administrativt. Kunsthøgskolen har to-delt ledelse. Direktør er øverste leder for den administrative virksomheten innenfor de rammer som er fastsatt av styret.

Direktør rapporterer til styret og deltar i Rektors ledergruppe.

Direktør vil lede og utvikle en administrasjon med ca. 120 erfarne og kompetente medarbeidere.

Stillingen lyses ut som en åremålsstilling for 6 år, med mulighet for forlengelse i en ny periode etter offentlig utlysning.


Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Direktør er den øverste leder for den samlede administrative virksomheten, dette innebærer blant annet ansvar for:

 • å lede og utvikle administrasjonen både til en god støttestruktur for faglig virksomhet og til en god arbeidsplass
 • at den samlede økonomi- og personalforvaltning er i samsvar med lov og avtaleverk og generelle bestemmelser
 • rapportering til departementet
 • å forberede saker for styret i samråd med rektor og iverksette styrets beslutninger. Direktør er sekretær for styret
 • å føre tilsyn med og ha ansvar for drift og vedlikehold av høgskolens lokaler
 • å ivareta oppfølging av saker knyttet til samordning og videreutvikling av studentenes velferdstilbud
 • å ivareta oppfølging av samarbeidsavtaler og/eller ordninger av faglig art som høgskolen deltar i nasjonalt og internasjonalt

Direktør er med på å forme og iverksette skolens strategiarbeid


Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis master.
 • Lang, relevant erfaring innen stillingens arbeidsområder kan erstatte utdanningskravet
 • Solid ledererfaring innen Universitets- og høyskolesektoren
 • Dokumenterte resultater med å samordne administrativ virksomhet og utvikle velfungerende administrative prosesser
 • Erfaring med og kunnskap om økonomi- og budsjettstyring i komplekse organisasjoner i offentlig sektor
 • God innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser


Personlige egenskaper

 • Velutviklet evne til relasjonsbygging, kommunikasjon og samhandling
 • Evne til å samle, motivere og utvikle medarbeidere
 • God på å bygge tillit, internt og eksternt
 • Gode strategiske og analytiske evner
 • Høy grad av integritet og gjennomføringsevne
 • Gode språkkunnskaper- norsk og engelsk


Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Lønn etter statens regulativ som direktør, stillingskode 1062, brutto årslønn fra kr  1 060 700- til kr 1 175 600, avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2% lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.


Søknad

Søknad og CV skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Som vedlegg til søknaden skal det følge attester, vitnemål, bekreftelser o.a.

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo
Postboks 6853 St. Olavs plass,
0130 Oslo.


Kontaktinformasjon

Rektor Måns Wrange
Telefon: +47 40458621

Amrop Delphi bistår Kunsthøgskolen med å finne riktig kandidat for stillingen.
Kontakt gjerne for uforpliktende samtale: Bente A. Paulsrud, mobil 911 08 165.

Lillian Andersen
lillande@khio.no

 

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens styre er tilsettingsmyndighet.