Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Lærerstillinger

Kort om stillingene

Vil du jobbe i en grunnskole som setter utvikling og teknologisk kompetanse høyt? I Kongsberg grunnskole har vi ledige lærerstillinger fra 01.08.2018, faste stillinger og vikariater.

Vi har ledige stillinger ved følgende skoler: 

 • Jondalen skole: 100% fast stilling. Krav om utd. for 1.-7.trinn og minst to av fagene matte, norsk, engelsk. 
 • Gamlegrendåsen skole: Årsvikariat 100% 1.-4.trinn+ årsvikariat 100% - småskoletrinnet/ mellomtrinnet. Søker lærer med spes.ped. og evnt. kunst og håndverk 5.-7.trinn.
 • Madsebakken skole: Årsvikariat 100%. Fast stilling kan bli ledig. 
 • Kongsgårdmoen skole: Årsvikariat totalt 140 % - engelsk, musikk, spesialpedagogikk og K&H + 70% vikariat høst 2018.
 • Skrim ungdomsskole: Inntil 480% stilling totalt, faste stillinger og vikariater. Søker lærere med undervisningskompetanse i norsk, engelsk, naturfag, matematikk, tysk, musikk. 

Vi tilbyr

 • systematisk veiledning og oppfølging av nyansatte
 • ledere som er læringsstøttende og gir deg utviklingsmuligheter
 • varierte og spennende utfordringer i en skole med høye mål
 • muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på klasseledelse og elevvurdering
 • samarbeid med vitensenter, naturskole, videregående skole og næringsliv som gir inspirasjon i det daglige arbeidet
 • godt arbeidsmiljø og en godt kvalifisert lærerstab
 • gode pensjonsordninger og låneordninger i Statens Pensjonskasse

Innhold i stillingen

Å være lærer i Kongsberg grunnskole innebærer at du:

 • bidrar til at hver enkelt elev får oppleve utvikling, mestring og motivasjon
 • etablerer gode relasjoner og kultur for læring i et støttende fellesskap 
 • har kunnskap om klassens og hver enkelt elevs læringsutbytte, og bruker denne kunnskapen til å forbedre undervisningen.
 • fremmer samarbeid og kunnskapsdeling med kolleger
 • jobber for et godt skole - hjem samarbeid
 • praktiserer tydelig klasseledelse ved å skape struktur, regler og rutiner

Kontakt gjerne rektorene for å få vite mer om ledige stillinger ved de ulike skolene.

Vi søker deg som

 • har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev
 • har kunnskap om å utvikle gode arbeidsvaner og læringsstrategier hos elevene
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike opplæringstilbud for elevene
 • viser gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, initiativ og fleksibilitet
 • er en tydelig og aktiv klasseleder
 • har gode fagkunnskaper og er en inspirerende formidler
 • er interessert i å ta i bruk teknologi i undervisningen

Fagkrav for den enkelte stilling står under "kort om stillingen"

Formelle kvalifikasjonskrav

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov.

Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. 
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Annet

Vurdering av søkere og invitasjon til intervju vil skje fortløpende.

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Se mer om oss her: 
Bli lærer i Kongsberg
Vi er Kongsberg kommune

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.