Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Mannlig helsesykepleier - Ungdomshjelpa

Om tjenesten

Helsestasjon for barn og unge yter helsefremmende og forebyggende helsetjenester i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Vi utvider nå tjenestetilbudet med Ungdomshjelpa som skal gi psykisk helsetjeneste til unge 12 - 20 år. De skal jobbe i tett samarbeid med andre tjenester og organiseres sammen med skolehelsetjenesten. I tjenesten er det etablert tverrfaglig miljø med jordmødre,kontormedarbeidere,leger,helsesykepleiere,spesialister i psykisk og psykososial helse.

Helsesykepleier skal jobbe i direkte samhandling med unge og deres foresatte med skolen som arbeidsarena. Helsesykepleier skal jobbe forebyggende og følge opp elever med psykiske helseproblemer med den hensikt at de unge skal mestre skolehverdagen bedre. Det vil være tett samarbeid med skolens ledelse, lærere og andre faggrupper i skolen.

Tjenesten har et stort fokus på arbeidsmiljø, kunnskapsdeling, fagutvikling, brukermedvirkning og samarbeid på tvers.

Arbeidsoppgaver

 • Yte psykisk helsetjeneste jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 
 • Jobbe i direkte samhandling med barn, unge og deres foresatte
 • Støtte- og endrings arbeid i psykisk helse 
 • Foreldreveiledning
 • Samarbeidsmøter, undervisning, veiledning, gruppetilbud m.m
 • Oppsøkende arbeid på barn og unges arena
 • Bidra til fagutvikling i teamet
 • Samhandle tett med skolehelsetjenesten og andre tjenester etter behov

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø med engasjerte, kunnskapsrike og positive kollegaer som er opptatt av et virkningsfullt tjenestetilbud til barn og unge.

Formelle kvalifikasjonskrav 
Godkjent helsesykepleierutdanning

Om vi ikke får søkere som oppfyller formelle kvalifikasjonskrav kan annen relevant utdanning i kombinasjon med erfaring fra fagfeltet vurderes.

Krav og ønsker til deg:

Vi søker deg som har erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge, fra første- eller andrelinjetjenesten.

 • Du må kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Du må være fleksibel og løsningsorientert.
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. 
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.