Kongsberg Kommune

Vil du jobbe i en grunnskole som setter utvikling og kompetanse høyt? I Kongsberg samarbeider alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole med næringslivet. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på god tilpasset opplæring i et inkluderende miljø; «Alle Med» og bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune. Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

I Kongsberg kommune er det 28 000 innbyggere og ca 3300 elever. Grunnskolen består av ni barneskoler, tre ungdomskoler, en 1-10-skole og voksenopplæring. Oppveksttjenesten er organisert under kommunalsjef og består av skole, barnehage, barnevern, pedagogisk- psykologisk tjeneste, forebyggende helsetjenester for barn og unge og en administrativ stab.

Rektor - Gamlegrendåsen skole

Kort om stillingen

Vi har ledig 100% fast stilling som rektor ved Gamlegrendåsen skole fra 1.8.2021.

Gamlegrendåsen skole er Kongsbergs største barneskole med tre paralleller og 490 elever. Skolen har en flott beliggenhet i et etablert bomiljø, og skolen benytter det unike utemiljøet i opplæringen. Gamlegrendåsen har et godt omdømme og en engasjert foreldregruppe. Skolen er utviklingsorientert og kjennetegnes ved god samarbeid- og delingskultur. Personalet er profesjonelle og engasjerte i sitt arbeide med å legge til rette for at elevene får oppleve mestring og utvikling i et trygt læringsmiljø. Skolen og SFO samarbeider målrettet for å se hele barnet hele dagen.

 

Innhold i stillingen

Som rektor er du skolens pedagogiske leder og har ansvar for økonomi og personalledelse.

Du skal bruke ressursene optimalt på måter som forsterker elevenes læring.

Det er din oppgave å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø, faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt.

Du som rektor leder endrings- og utviklingsprosesser.

Det pedagogiske arbeidet er forankret i grunnskolens kvalitetsutviklingsplan fra 2014 - 2024 og Rammeverk for grunnskolen i Kongsberg.

Skolens satsingsområder er:                                                   

 • Fagfornyelsen og nye læreplaner for fag
 • Utviklingsarbeidet «Alle Med» for bedre tilpasset opplæring i et inkluderende miljø
 • Videreføre arbeidet med realfag og digital kompetanse som en integrert del av opplæringen

 

 Vi tilbyr

 • en kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i elevenes læring
 • et faglig utfordrende og spennende arbeidsmiljø
 • et leder- og læringsfelleskap i utvikling
 • lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger

  

Vi søker deg som

 • har høye ambisjoner for alle elever og er opptatt av at opplæringen foregår i et inkluderende fellesskap med fokus på god tilpasset opplæring.
 • evner å bygge tillitt, relasjoner og motivasjon i en organisasjon i utvikling.
 • er tydelig og målrettet i ditt lederarbeid gjennom å analysere skolens praksis og velge de riktige tiltakene og bidra til nytenkning.
 • har forståelse for sammenhengen mellom eget lederskap og elevenes læringsutbytte, og evner å utvikle en god læringskultur gjennom teamsamarbeid og et sterkt profesjonsfellesskap.
 • har innsikt i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy og ser verdien i å videreutvikle skolens kompetanse på dette området.
 • kan kommunisere godt og samarbeide med rådsorganene, foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere i felles utviklingsprosesser.
 • har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av godt partssamarbeid.
 • har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og jobber strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål og visjoner.
 • vil være en aktiv deltager i utviklingen av skolene i Kongsberg.

 Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

 

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Godkjent pedagogisk høyskole eller annen relevant utdanning, minimum på bachelornivå. 
 • Videreutdanning/ master i skoleledelse vektlegges
 • Dokumentert ledererfaring

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.