Norad

Norad er Noreg sin fagetat for utviklingssamarbeid. Ved å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis, i samarbeid med dei fremste norske og internasjonale miljøa innan utviklingssamarbeid, arbeidar vi for bærekraftig utvikling i ei verd utan fattigdom. Vi bidreg til utforming av utviklingspolitikken på ein måte som gjer at bistandsmidlane blir brukte der dei gir best mogeleg resultat.

Våre 240 medarbeidarar gir faglege råd, forvaltar bistandsmidlar, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringar, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og resultata som blir oppnådde, frå våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utanriksdepartementet. Når det gjeld oppfølging av regjeringa sitt klima- og skoginitiativ rapporterar vi til Klima- og miljødepartementet. Vår ekspertise og våre råd skapar kunnskapsgrunnlag for vegvalga i norsk utviklingspolitikk.

Rådgivar / Seniorrådgivar – Seksjon for Klima, skog og grønn økonomi

Avdeling for klima, energi og miljø, Seksjon for klima, skog og grøn økonomi søker ein medarbeidar som skal arbeide med tilskotsforvaltning, kvalitetssikring og rådgiving innan fagområdet skog, klima og utvikling. Stillinga er særskilt tiltenkt oppgåver knytt til Regjeringa sitt klima- og skoginitiativ.

Arbeidsoppgåver

 • Utviklingsfagleg rådgiving knytt til Regjeringa sitt klima- og skoginitiativ      

 • Sakshandsamingsansvar for tilskotsforvalting i seksjonen

 • Dialog med interne og eksterne samarbeidspartnarar

 • Det kan bli nødvendig med nokre reiser

 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga

Personlege eigenskapar

 • Det er viktig å kunne arbeide systematisk, ha gode analytiske evner, og vere resultatorientert

 • Gode samarbeidsevner, men det er òg viktig å kunne arbeide sjølvstendig

 • Evne til å formidle kunnskap relevant og poengtert til samansette brukargrupper internt, og i eksterne fagmiljø

 • Gode evner til relasjonsbygging, internt i organisasjonen og eksternt

 • Innstilt på å yte service og ha ein omgjengelig veremåte

 

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning på masternivå

 • Arbeidserfaring frå prioriterte fagområde som klima, miljø, grøn økonomi og naturressursforvaltning    

 • Kjennskap til norsk og internasjonal bistand    

 • Forståing for forholdet mellom avskoging og klima, og forholdet mellom klimapolitikk og utviklingspolitikk    

 • God kjennskap til arbeidet med REDD+ og klimafinansiering    

 • Erfaring frå offentleg tilskotsforvalting, særskild frå forvaltning av bistandsprogram vektleggast. Spesielt relevant erfaring frå klima, skog og utviklingsarbeid i det sentrale Afrika vert vektlagd

 • Gode franskkunnskapar både skriftleg og munnleg er nødvendig då mykje av arbeidet vil vere på fransk

 • Gode engelsk- og norskkunnskapar både skriftleg og munnleg er nødvendig             

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer

 • Interessante arbeidsoppgåver med breitt kontaktnettverk    

 • God mulegheit for fagleg utvikling

 • Fleksibel arbeidstid og tilgang til treningssenter i bygget

Tilsettinga er eit vikariat, med varighet til 31. august 2020, og vert plassert i stillingskode rådgivar 1434 (motsvarande lønstrinn 50-65) eller seniorrådgivar 1364 (motsvarande lønstrinn 60-80), og blir lønna frå  kr 437 000 - kr 790 000 . Innplasseringa skjer med bakgrunn i ei vurdering av søkars kompetanse og erfaring.

Norad er opptatt av mangfald, og oppmodar alle kvalifiserte søkarar til søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsnedsetting, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpassar arbeidsplassen om du har behov for det.

Elektronisk kopi av vitnemål og attestar må leggast ved søknaden. Vi ber søkarar som blir innkalla til intervju om å ta med originaldokumenta.

Kontaktinformasjon

Kjell Arne Klingen - Seniorrådgiver - 23 98 02 54
Mads Lie - Underdirektør - 23 98 00 60
Mette Møglestue - Fungerende avdelingsdirektør - 23 98 03 57  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.