Norad

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk

Rådgivere/seniorrådgivere ved Avdeling for sivilt samfunn - 2 års engasjement

Klima og skog-midler til sivilt samfunn er en del av Regjeringens klima- og skogsatsning, der målet er å bidra til vesentlige, kostnadseffektive, tidlige og målbare utslippsreduksjoner fra redusert avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Ordningen skal bidra til oppnåelse av satsingens overordnede klima- og utviklingsmål. I dag mottar 39 norske og internasjonale organisasjoner tilskudd over denne ordningen (http://www.norad.no/en/support/climate-and-forest-initiativ-support-scheme).

Det er ledig to engasjement i Avdeling for sivilt samfunn, ved  Seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer.

Avdeling for sivilt samfunn har ansvar for samarbeid med og forvaltning av tilskudd til norske og internasjonale frivillige organisasjoner. Avdelingen forvalter tilskuddordninger til langsiktig utviklingsarbeid i mer enn 90 land innen et bredt spekter av tematikk herunder klima og skogmidler til sivilt samfunn. Avdelingen gir tilskudd til mer enn 200 organisasjoner. Videre har avdelingen ansvar for faglig rådgivning på sivilt samfunn.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedsaklig saksbehandleransvar for tilskuddsforvaltning rettet mot norske og internasjonale frivillige organisasjoner innen regjeringens klima- og skoginitiativ 
 • Landansvar og fagansvar for tematiske satsningsområder (eksempelvis urfolks rettigheter/ menneskerettigheter, bærekraftige forsyningskjeder/inntektsskapende aktiviteter, global konsensus om REDD+, og skogkriminalitet/godt styresett i skogsektoren) kan bli tillagt stillingen 
 • Dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere  
 • Representere Norad i ulike relevante fora i Norge og internasjonalt 
 • Stillingen medfører noe reisevirksomhet 
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
Kvalifikasjoner
 • Må ha utdanning på master- eller hovedfagsnivå innen relevant fagområde 
 • Arbeidserfaring fra prioriterte fagområder som klima, miljø, grønn økonomi og naturressursforvaltning tillegges vekt 
 • Forståelse for forholdet mellom avskoging og klima, og forholdet mellom klimapolitikk og utviklingspolitikk 
 • Kunnskap om utviklingsspørsmål og satsingsområder for norsk utviklingspolitikk tillegges vekt 
 • Innsikt i tilskuddsforvaltning, resultatarbeid, og økonomi og regnskap er ønskelig 
 • Bør ha kjennskap til sivilt samfunn i utviklingsland 
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper både skriftlig og muntlig er et krav 
 • Gode kunnskaper i fransk, spansk, portugisisk eller bahasa Indonesia
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team 
 • Serviceinnstilt, samarbeidsorientert og omgjengelig 
 • Evne til å prioritere og til å jobbe effektivt, strukturert og analytisk  
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Gode gjennomføringsevne 
 • Resultatorientert, med evne til å ta ansvar og initiativ, stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Engasjerende og stimulerende arbeidsmiljø med varierte oppgaver 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gunstig pensjonsordning og mulighet for lån 
 • IA-organisasjon
 • Fleksibel arbeidstid

Engasjementene har en varighet på to år fra tiltredelsesdato, og innplasseres i stillingskode rådgiver 1434 (tilsvarende lønnstrinn 50-65) eller seniorrådgiver 1364 (tilsvarende lønnstrinn 60-80), lønnsspenn kr 442 000 - kr 802 600. Innplasseringen skjer med bakgrunn i en vurdering av søkers kompetanse og erfaring.

Norad er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Elektronisk kopi av vitnemål og attester  legges ved søknaden. Vi ber om at søkere som blir innkalt til intervju tar med originaldokumentene.

 

Kontaktinformasjon:

Kjell Arne Klingen
Seniorrådgiver
 23 98 02 54
Inger Brodal
Underdirektør
 23 98 01 11

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.