Norad

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk

Prosjektmedarbeider (førstekonsulent/rådgiver) Oslo Tropical Forest Forum 2020 (engasjement med mulighet for forlengelse)

Tropical Forest Forum er en større internasjonal konferanse som samler deltakere på høyt nivå for å diskutere rollen til skogbevaring i det internasjonale klimaarbeidet. 

Oslo Tropical Forest Forum (REDD Exchange) 2018 samlet 660 deltakere fra sivilt samfunn, multilaterale organisasjoner, myndigheter, akademia og privat sektor.  I den forbindelse søker Norad en strukturert og erfaren prosjektmedarbeider som kan tiltre så raskt som mulig og arbeide frem til 30. august 2020.

Stillingen inngår i klima og skog-teamet i Norads avdeling for sivilt samfunn ved Seksjon for sivilt samfunn, naturrressursforvaltning og kapitalstrømmer. Teamet har faglig og forvaltningsmessig ansvar for porteføljen innen tilskuddsordningen "Climate and Forest Funding to Civil Society".

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar, i samarbeid med prosjektleder, for å holde en oversikt over oppgaver frem mot konferansen, ansvarsfordeling og tidsfrister
 • Daglig oppfølgning av deltakerlister, påmelding, og korrespondanse med paneldeltagere og øvrige deltagere, sammen med ansvarlig i eventbyrå. Sende ut praktisk informasjon og følge opp formelle invitasjoner til moderatorer og paneldeltakere
 • Lede prosessen med å innvilge reisestøtte til deltakere. Motta og vurdere søknader om reisestøtte, dokumentere grunnlaget for innvilget eller avslått søknad, følge opp avtaleinngåelse og følge opp refunderinger, i samarbeid med kollegaer og eventbyrå
 • Svare på henvendelser om logistikk og konferanseprogram, etc.
 • Planlegge og utstede agenda til møter i programkomite, i samarbeid med prosjektleder og leder av programkomiteen.  Ordne møtelokale og IKT behov. Skrive og distribuere møtereferat. Oppdatere komiteen på status mht deltagelse.  Kontinuerlig oppdatere det tentative programmet. Følge opp på spesifikke handlinger identifisert i møter
 • Koordinere innsamling av faglitteratur, biografier og sesjonsbeskrivelser til nettsidene
  Koordinere logistikk på konferansesenter med eventbyrå, inkludert planlegging og koordinering av Norad medarbeidere som skal hjelpe til under konferansen
 • Sammen med prosjektleder, koordinere protokoll for høynivådeltakere med KLD, UD og eventbyrå. Koordinere delegasjoner fra samarbeidsland med ambassadene i landene
 • Dokumentere prosessen i Norads elektroniske arkiv, samt opprette avtaler og utbetale i Norads system for forvaltning av tilskudd (Plan-Tilskudd-Avtale, PTA)
 • I perioder bidra til seksjonens forvaltning av avtaler innen klima og skog
 • Faglig rådgivning innen klima og skog (REDD+) kan i perioder bli tillagt stillingen
Kvalifikasjoner
 • Fullført høyere utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Noe arbeidserfaring fra offentlig sektor
 • Forvaltningserfaring er ønskelig
 • Fordelaktig med erfaring fra arbeid med internasjonalt utviklings- og klimasamarbeid (spesielt REDD+).
 • Fordelaktig med erfaring fra å organisere internasjonale konferanser, eller andre store arrangement
 • Beherske Microsoft Office/sosiale medier. Ønskelig med kjennskap til arkiverings- og forvaltningsverktøy
 • Det er krav om gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk. Det er fordelaktig om man i tillegg har gode kommunikasjonsferdigheter i fransk, portugisisik, spansk og/eller Bahasa Indonesia
Personlige egenskaper
 • Organisert og ryddig. 
 • Evne til å håndtere en rekke oppgaver raskt og effektivt, under tidvis korte tidsfrister
 • Evne til å tenke selvstendig
 • Villighet til å jobbe med noe fleksibel arbeidstid (medlemmer av programkomiteen sitter i en rekke ulike tidssoner)
Vi tilbyr
 • Mulighet til å jobbe på et internasjonalt nivå med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-organisasjon

  Tilsettingen er midlertidig med oppstart så snart som mulig og til og med 30. august 2020. Stillingen lønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent (lønnstrinn 47-58), eller 1434 rådgiver (i lønnstrinn 50-65), lønnsspenn 421 700 - 576 100). Innplassering skjer på bakgrunn av en vurdering av søkers kompetanse. 

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

  Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju, bes ta med originaldokumentene.

Kontaktinformasjon:

Inger Brodal
Underdirektør
 23980111
 
Kjell Arne Klingen
Seniorrådgiver
 23980254

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.