Norad

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk

Prosjektleder (rådgiver/seniorrådgiver) Oslo Tropical Forest Forum 2020 (engasjement med mulighet for forlengelse)

Tropical Forest Forum er en større internasjonal konferanse som samler deltakere på høyt nivå for å diskutere rollen til skogbevaring i det internasjonale klimaarbeidet. 

Oslo Tropical Forest Forum (REDD Exchange) 2018 samlet 660 deltakere fra sivilt samfunn, multilaterale organisasjoner, myndigheter, akademia og privat sektor.  I den forbindelse søker Norad en strukturert og erfaren prosjektleder som kan tiltre så raskt som mulig og arbeide frem til 30. august 2020.

Stillingen inngår i klima og skog-teamet i Norads avdeling for sivilt samfunn ved Seksjon for sivilt samfunn, naturrressursforvaltning og kapitalstrømmer. Teamet har faglig og forvaltningsmessig ansvar for porteføljen innen tilskuddsordningen "Climate and Forest Funding to Civil Society".

Arbeidsoppgaver
 • Planlegging og gjennomføring av konferansen Tropical Forest Forum som finner sted i Oslo sommeren 2020
 • Sette opp og, og sammen med en prosjektmedarbeider fungere som sekretariat for en internasjonal programmkomité som blir ansvarlig for konferansens innhold
 • Koordinere fremdrift og gjennomføring av det praktiske og faglige innholdet i konferansen
 • Lede og koordinere samarbeidet mellom ulike etater og samarbeidspartnere, blant annet Norad, Klima- og miljødepartementet, programsekretariatet og eventbyrå
 • Ansvar for konferansebudsjett i tett samarbeid med nærmeste leder
 • Håndtere anbudsrunder og innkjøp av eksterne tjenester, for eksempel eventbyrå
 • Utvikle en kommunikasjonsplan i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen (KOMM) i Norad. Kontinuerlig oppdatere Oslo Tropical Forest Forum sine nettsider i samarbeid med Eventbyrå og KOMM
 • Oppdatere nettsider i samarbeid med Norads kommunikasjonsavdeling
 • Koordinere protokoll for høynivådeltakere med Klima og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og eventbyrået
 • I perioder bidra til seksjonens forvaltning av avtaler innen Klima- og skoginitiativet
 • Faglig rådgivning innen klima og skog (REDD+) kan i perioder bli tillagt stillingen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
Kvalifikasjoner
 • Må ha erfaring med organisering av større arrangement, fortrinnsvis internasjonale
 • Må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk. Kunnskaper i flere språk (fransk, spansk, portugisisk og Bahasa Indonesia) vil være en fordel.
 • Utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Fordelaktig med erfaring fra arbeid med internasjonalt utviklings- og klimasamarbeid (spesielt REDD+)
 • Bør ha gode IT-kunnskaper
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid og webpublisering er ønskelig
 • Forvaltningserfaring er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Ryddig og strukturert med evne til å jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å lede store team og håndtere flere parallelle prosesser
 • Kunne håndtere stort arbeidspress og korte tidsfrister
 • Serviceinnstilt og kreativ
 • Villighet til å jobbe med noe fleksibel arbeidstid (medlemmer av programkomiteen sitter i en rekke ulike tidssoner)
Vi tilbyr
 • Mulighet til å jobbe på et internasjonalt nivå med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-organisasjon


  Tilsettingen er midlertidig med oppstart så snart som mulig og til og med 30. august 2020. Stillingen lønnes i stillingskode 1434 rådgiver (i lønnstrinn 50-65), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver (lønnstrinn 60-80), lønnsspenn kr 442 000 - kr 802 600. Innplassering skjer på bakgrunn av en vurdering av søkers kompetanse. 

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju, bes ta med originaldokumentene.

 
Kontaktinformasjon:
 
Kjell Arne Klingen
Seniorrådgiver
 23980254
 
Inger Brodal
Underdirektør
 23980111

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.