Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2020 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

1-2 ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver

Seksjon for næringsutvikling, Norad

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor er ansvarlig for arbeid med og tilskudd til lokale, norske og internasjonale organisasjoner og aktører i næringslivet som jobber med langsiktig utvikling. Et viktig mål er å bidra til at overordnede mål for norsk utviklingspolitikk blir nådd. Jobbskaping og å styrke sivilsamfunnet i samarbeidslandene er blant de mest sentrale oppgavene.

I Seksjon for Næringsutvikling har vi nå ledig 1-2 midlertidige stillinger. Seksjon for Næringsutvikling har ansvar for to tilskuddsordninger og gir faglige råd om næringsutvikling og handel til Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner.  En tilskuddsordning støtter et bredt spektrum av tiltak som forbedrer rammevilkår for handel og næringsvirksomhet i utviklingsland. Porteføljen inkluderer prosjekter for strategiske partnerskap med næringslivet, flergiverfond administrert av multilaterale organisasjoner og andre rammevilkårsprosjekter. En annen tilskuddsordning er rettet mot næringslivsetableringer i utviklingsland (bedriftsstøtteordningen). Denne er fortrinnsvis tiltenkt tidlig-fase tiltak som fremmer investeringer i fornybar energi, landbruk, marin sektor, maritim sektor og IKT, men kan også inkludere interessante tiltak innenfor andre sektorer. I tillegg har seksjonen også ansvar for noen andre avtaler på områder som blant annet handel og arbeid gjennom store fond. 

Arbeidsoppgaver

 • Dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til utvikling av fagfeltet i seksjonen
 • Saksbehandling, tilskuddsforvaltning og oppfølging av avtaler
 • Stilling kan bli tillagt ansvar for tematiske eller geografiske områder, herunder porteføljestyring 
 • Representere Norad i ulike relevante fora i Norge og internasjonalt
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen


Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master- eller hovedfagsnivå innenfor relevant fagområde. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for dette kravet.
 • Arbeidserfaring fra næringslivet eller utenriksstasjoner tillegges vekt
 • Kunnskap om næringsutvikling og utviklingsspørsmål tillegges vekt
 • Innsikt i tilskuddsforvaltning er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å representere Norad på en god måte


Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Løsningsinnstilt, gode samarbeidsegenskaper og omgjengelig
 • Evne til å prioritere og til å jobbe effektivt, strukturert og analytisk
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God gjennomføringsevne
 • Resultatorientert, med evne til å ta ansvar og initiativ


Vi tilbyr

 • Faglig utvikling og arbeid med interessante problemstillinger innenfor utviklingsfeltet
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Internasjonal kontaktflate og samarbeidspartnere
 • Gode velferdsordninger som bl.a. trening i arbeidstid og stipendmidler til individuelle kompetansehevende tiltak
 • Fleksibel arbeidstid 
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse 
 • IA-virksomhet

Stillingen(e) er midlertidig i to år fra tiltredelse og lønnes i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 51-65 (kr 456 400 - 583 900), eller 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-80 (kr 532 300 - 813 400). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. Norad er opptatt av mangfold, med tanke på kjønn, alder, funksjonsevne
og etnisk og nasjonal bakgrunn, og vi vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene. 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.