Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2020 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Seniorrådgiver ved Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor er ansvarlig for arbeid med og tilskudd til lokale, norske og internasjonale organisasjoner og aktører i næringslivet som jobber med langsiktig utvikling. Et viktig mål er å bidra til at overordnede mål for norsk utviklingspolitikk blir nådd. Jobbskaping og å styrke sivilsamfunnet i samarbeidslandene er blant de mest sentrale oppgavene. Den ledige stillingen er lokalisert til Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati.

Seksjonen har ansvar for avtaler med sivilt samfunn for styrking av kvinners rettigheter og likestilling, inkluderende fredsarbeid, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, ytringsfrihet og styrking av rettighetene til sårbare grupper som personer med nedsatt funksjonsevne og LHBTI, tros- og livssynsminoriteters rettigheter, demokratiutvikling og informasjon- og påvirkningsarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling, tilskuddsforvaltning og oppfølging av Norads avtaler med norske, internasjonale og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner
 • Dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Representere Norad i ulike relevante fora i Norge og internasjonalt
 • Stillingen kan bli tillagt ansvar for tematiske eller geografiske områder, herunder porteføljestyring
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master- eller hovedfagsnivå innenfor relevant fagområde. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for dette kravet
 • Kunnskap om utviklingsspørsmål og sivilt samfunn tillegges vekt
 • Forståelse for økonomi og regnskap, og erfaring fra offentlig forvaltning og tilskuddsforvaltning, er en fordel
 • Arbeidserfaring fra rettighetsarbeid og internasjonale organisasjoner er ønskelig
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Evne til å representere Norad på en god måte

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert
 • Nytenkende og initiativrik
 • God gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere og til å jobbe effektivt, strukturert og analytisk

Vi tilbyr

Tilsettingen er fast og lønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn 60-80 (kr 532 300 - 813 400). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. For å tiltre som seniorrådgiver i Norad kreves relevant arbeidserfaring over en periode på minimum 8 år.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.