Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Rådgiver / seniorrådgiver - 2 stillinger

Seksjon for global helse

Norad søker to rådgivere/seniorrådgivere ved Seksjon for global helse, i Avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter. Seksjonen har hovedansvar for forvaltning av norske bistandsmidler til global helse, herunder støtte til bl.a. WHO, UNFPA, vaksinealliansen Gavi, Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI), Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria og Den globale finansieringsfasiliteten for kvinner og barns helse (GFF). Seksjonen skal også operasjonalisere og gjennomføre Norges nye satsing mot ikke-smittsomme sykdommer som del av arbeidet med universell tilgang til helsetjenester og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Resultatstyring og rapportering er en integrert del av vårt arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig vurdering og oppfølging av utviklingsprogrammer, herunder saksbehandling og forvaltning av tilskuddsmidler
 • Faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner
 • Faglig og analytisk arbeid av relevans for regjeringens globale helseinnsats
 • Kommunikasjonsrettede oppgaver slik som rapportering og resultatformidling
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan pålegges


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Utviklingsfaglig kompetanse og erfaring innen prioriterte områder i global helse og utviklingssamarbeid er et krav
 • Erfaring fra internasjonale organisasjoner og prosesser i global helse, særlig i utviklingsland, vil bli tillagt vekt
 • Utviklingsfaglig kompetanse særlig knyttet til legemidler og helsetjenester i lav- og mellominntektsland, helsesikkerhet og beredskap vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra utviklingsland eller arbeid i internasjonale organisasjoner eller privat sektor med fokus på global helse er ønskelig
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis tilskuddsforvaltning, vil bli tillagt vekt
 • Meget gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er ønskelig


Personlige egenskaper

 • Du evner å arbeide analytisk, systematisk og strukturert
 • Du er nytenkende og løsningsorientert
 • Du trives med og tar initiativ til samarbeid, men arbeider også effektivt alene
 • Du kan formidle fagspesifikk tematikk tydelig i nasjonale og internasjonale miljøer, og bidrar til læring og utvikling
 • Du trives med å bygge relasjoner og representere norske myndigheter på en god måte
 • Du har stor arbeidskapasitet og er effektiv og fleksibel, med betydelig gjennomføringsevne 


Vi tilbyr

Tilsettingene er midlertidige på hhv to år (med mulighet for forlengelse) og 1 år (vikariat). De lønnes i stillingskode 1434 rådgiver i lønnspenn 51-65 (kr 456 400 - 583 900), eller 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn 60-80 (kr 532 300 - 813 400). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Stillingen er lyst ut som rådgiver/seniorrådgiver. For å komme i betraktning som rådgiver må man ha 4 års relevant praksis for stillingens arbeidsoppgaver, og som seniorrådgiver må man ha 8 år. Det vil kunne bli laget to separate rangeringer av kandidatene i innstillingen.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.