Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Norad søker 1-3 rådgivere/seniorrådgivere, til seksjon for hav

Norad har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess, og nytt organisasjonskart implementeres fra 1. september 2021. Norads nye organisasjon er organisert tematisk etter bærekraftsmålene, og får en egen seksjon for hav med et spesielt fokus på Bærekraftsmål 14. 

Nå søker vi etter 1-3 engasjerte medarbeidere til Seksjon for hav. Disse vil bidra til oppfølgingen av Norges havsatsing. I Norad  vil du få spennende oppgaver og mulighet til å jobbe med et strategisk viktig satsingsområde i norsk bistand. Hav-seksjonen har ansvar for ulike programmer som Hav for utvikling, Fisk for utvikling og Bistandsprogrammet mot marin forsøpling. Programmene jobber for en bærekraftig havforvaltning og havøkonomi, reduksjon av marin forsøpling og mikroplast og for bærekraftige fiskerier og økosystemer. Seksjonen har utstrakt samarbeid med ulike partnere, inkludert multilaterale organisasjoner, næringsliv, sivilt samfunnsorganisasjoner, og gjennom myndighetssamarbeid, forskning og høyere utdanning. 

Hav er et sentralt satsingsområde i norsk utviklingspolitikk, og er høyt prioritert av regjeringen. I desember 2020 annonserte de 14 landene i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi at de forplikter seg til en bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025. Havpanelets anbefalinger og oppfølging av disse utgjør en viktig ramme for Norads arbeid på hav. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å videreutvikle Norges havsatsing og ambisjoner på bistand til hav, inkludert Hav for utvikling, Fisk for utvikling og/eller bistandsprogrammet mot marin forsøpling.
 • Koordinere institusjonssamarbeid innen hav, maritime næringer, inkludert fiskeri- og akvakulturforvaltning, og marin forsøpling i samarbeidslandene våre.
 • Gi faglige vurderinger av bistandsprosjekter innen hav, maritime næringer, inkl. fiskeri og akvakultur, og marin forsøpling.
 • Forvalte samarbeid med norske, internasjonale og multilaterale organisasjoner.
 • Legge til rette for god samhandling på tvers av aktørgrupper for å oppnå havsatsingenes målsettinger.
 • Bidra til god kommunikasjon og synlighet av resultater.
 • Legge til rette for giverkoordinering og samarbeid med annen hav-relatert bistand.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Andre oppgaver kan tillegges.
 
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Ytterligere språkkompetanse er en fordel.
 • Du har god rolleforståelse, især knyttet til offentlig sektor.
 • Det forutsettes kompetanse innenfor noen av de relevante fagområdene: Arbeid med havforvaltning, maritime næringer, inkl. fiskeri og/eller akvakultur og avfallshåndtering/ sirkulær økonomi. 
 • Det er ønskelig med kunnskap om internasjonalt samarbeid på feltet.
 • Erfaring med bistand og bistandsforvaltning, inkl. kapasitetsutvikling og kunnskapsdeling er en fordel.
 • Kjennskap til norske kunnskapsmiljøer innen maritime næringer (inkl. fiskeri og akvakultur) eller avfallshåndtering/ sirkulær økonomi er en fordel.
 • Du har stor arbeidskapasitet, kan utføre flere oppgaver samtidig og arbeider strukturert.
 
Personlige egenskaper
 • Du er god til å vurdere helhet, se sammenhenger og veie ulike hensyn opp mot hverandre.
 • Du liker å løse oppgaver i samarbeid med andre, men arbeider også selvstendig og kan veksle mellom disse.
 • Du ser muligheter og tar initiativ - du er åpen og finner løsninger.
 • Du trives med å presentere og kommuniserer godt.
 • Du fører en tydelig og profesjonell dialog med alle samarbeidspartnere.
 • Du leverer med rett kvalitet til rett tid.
 • Du er strukturert, er god til å planlegge og har høy gjennomføringsevne.
 • Du er fleksibel og kan reise.
 
Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Et veldig godt arbeidsmiljø med mye positivitet og godt samarbeid på tvers.
 • Flotte treningsfasiliteter, garderobe og sykkelgarasje.
 • En utsøkt kantine.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse.
 • IA-virksomhet.

Fast stilling som rådgiver lønnes i stillingskode 1434 rådgiver i lønnspenn 51-65 (kr 458 900 - 586 500), eller 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn 60-80 (kr 535 200 - 817 000).  Innplassering skjer p bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene. 
Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Søknader vurderes fortløpende.