Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Har du bakgrunn som statsautorisert revisor og et ønske om å jobbe med bistand?

Norad har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess, og nytt organisasjonskart implementeres fra 1.9.2021. Norads strategi for 2020 – 2030 er bærende for målene vi skal nå og for arbeidet som utføres i organisasjonen. Norads nye organisasjon er organisert tematisk etter bærekraftsmålene.

Vi ser etter en statsautorisert revisor som kunne tenke seg å jobbe med spennende oppgaver innen bistand og utviklingssamarbeid. Stillingen vil ha tilhold i Norads Avdeling for virksomhetsstyring.
 
Avdeling for virksomhetsstyring i Norad er en nyopprettet avdeling med fire seksjoner. Avdelingen bidrar til at Norad skal levere på sin strategi og overordnede mål, og vil ha ansvar for å videreutvikle virksomhetsstyringen og budsjett- og økonomioppfølgingen av tilskuddsmidler og driftsmidler. Avdelingen har også ansvar for videreutvikle forvaltningssystemer, IKT tjenester og digitaliseringen i Norad.

Vi søker en medarbeider som vil bidra til metodeutvikling innen det forvaltningsfaglige feltet og som kan og vil være en rådgiver for Norads saksbehandlere og ledere

 
Du vil ha følgende oppgaver:
 • være en ressursperson for revisjonsfaglige spørsmål i Norad
 • gi råd og kvalitetssikre budsjett, regnskap, revisjon og partnervurderinger
 • gi råd og kvalitetssikre arbeid knyttet til multilaterale organisasjoner, finansinstitusjoner og fond
 • videreutvikle metoder og system for tilskuddsforvaltning
 • gjøre økonomigjennomganger og "følg pengene"-analyser for avdelingene i Norad
 • lære opp medarbeidere i Norad, i Utenriksdepartementet og medarbeidere ved utenriksstasjonene innen de nevnte tema
 • det kan bli aktuelt med tjenestereiser til samarbeidsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika
 • andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov
 
Vi ser etter følgende faglige kvalifikasjoner:
 • statsautorisert revisor er et krav
 • erfaring fra controlling, internrevisjon og/eller internkontroll teller positivt
 • relevant forvaltningsfaglig erfaring, for eksempel fra multilaterale organisasjoner, offentlig forvaltning og /eller frivillige organisasjoner er en fordel
 • erfaring med offentlig tilskuddsforvaltning er ønskelig
 • kunnskap om og interesse for utviklingssamarbeid er en fordel
 • god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er en forutsetning
 • ytterligere kunnskap i relevante språk (spansk, portugisisk, fransk) teller positivt
 
Vi ønsker at du har følgende personlige egenskaper:
 • evne til å arbeide nøyaktig, systematisk og analytisk, med fokus på resultater
 • evne til å ta initiativ og til å identifisere, foreslå og gjennomføre forbedringstiltak
 • evne til å samarbeide med andre, samtidig som du arbeider effektivt på egen hånd
 • gode kommunikasjonsevner og gjennomslagskraft
 
Vi tilbyr:
 • utfordrende, selvstendige og stimulerende oppgaver
 • meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid

Tilsettingen er fast. Stillingen lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434 i lønnspenn 51-65 (kr 458 900 - 586 500), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn 60-80 (kr 535 200 - 817 000).  Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

På grunn av ferieavvikling i juli vil det være et begrenset antall medarbeidere til stede som kan svare på spørsmål knyttet til stillingen. Det er derfor fint om henvendelser legges til etter 1. august.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.